Natječaji

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA
 

Temeljem javnog natječaja objavljenog na stranicama HZZ dana 21.veljače 2023. te na web stranicama Sveučilišta u Rijeci odnosno sastavnice, a za izbor jedne osobe (m/ž) na radno mjesto viši laborant /viši tehničar na neodređeno vrijeme, izabrana je Wendy Vlakančić.
Temeljem javnog natječaja objavljenog na stranicama HZZ dana 22.veljače 2023. te na web stranicama Sveučilišta u Rijeci odnosno sastavnice, a za izbor jedne osobe (m/ž) na radno mjesto I. vrste -stručni suradnik na određeno vrijeme, izabrana je Andrea Bukša.
 OBJAVA 08.03.2023.
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka, raspisuje

 
NATJEČAJ

 
 
-za izbor jedne (1) osobe na nastavno radno mjesto viši predavač (m/ž),iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstveno polje: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Pristupnicimoraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br.  br. 13/12., 24/12. i 120/21), Statutom Sveučilišta u Rijeci te Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, prilažu sei životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika identifikacijske isprave) ili državljanstvu neke druge države, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno stečenom akademskom nazivu i stupnju, zatim prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis objavljenih radova relevantnih za izbor te druge dokaze relevantne za izborte uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci),
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Pristupnici za natječaj dužni su potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ured@biotech.uniri.hrs obveznom naznakom: »Za natječaj – viši predavač/ica«.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 
                                                                                                                     Temeljem Odluke pročelnice, Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000, raspisuje:

 
NATJEČAJ

 

 • za zasnivanje radnog odnosa sa jednom (1) osobom (m/ž) na radno mjesto I. vrste –stručni suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 
Uvjeti:            

 • magistar struke/visoka stručna sprema iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

Prednost: iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • Životopis,
 • presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
 • elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
 • ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave ovog natječaja.
Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se elektroničkim putem na e- mail: ured@biotech.uniri.hrILI preporučeno poštom/osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj – stručni suradnik«.
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 Na temelju Odluke pročelnice Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje:
 

NATJEČAJ

 

 • za zasnivanje radnog odnosa sa jednom(1) osobom (m/ž)na radno mjesto II. vrste -viši laborant/viši tehničarna neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, uz probni rad od tri (3) mjeseca

 
Uvjeti:             

 • preddiplomski sveučilišni studij/preddiplomski stručni studij (VŠS) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
 • poznavanje rada na računalu,
 • 1 godina radnog iskustva

 
Prednost:

 • iskustvo rada u GMP akreditiranom laboratoriju u području analitike lijekova s obaveznim iskustvom rada u kromatografskim tehnikama

 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • Životopis,
 • presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
 • elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
 • ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto

 
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog natječaja. Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka (uz naznaku: za natječaj na radno mjesto viši laborant/ica /viši tehničar/ka)
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.
Pristupnici koji se na temelju posebnihpropisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje


NATJEČAJ
 

 1. za izbor jedne (1) osobe na suradničko radno mjesto viši asistent iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu „In-silico potpomognut dizajn supstrata za hvatanje CO2 u katalitičkoj formaciji karbonata i karbamata“

 
Pristupnicimoraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).
 
Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili državljanstvu neke druge države
 • presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku)
 • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
 • uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)

 
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom:

 • doktorat iz kemije ili srodne discipline s praktičnim iskustvom u kemiji / sintezi peptida te organskoj sintezi
 • dodatna stručnost u analitičkoj kemijskoj analizi (HPLC, UPLC-MS / MS, MALDI-TOF) i biofizičkoj karakterizaciji (CD, DLS, UV-Vis, fluorescentna spektroskopija, NMR)
 • marljivost te sposobnost u organizaciji rada i radnih procesa
 • obavezno iskustvo u  znanstveno istraživačkom radu kao i u prezentaciji u pisanom i oralnom obliku na kongresima te autorstvo na publikacijama
 • odlične pisane i oralne komunikacijske vještine na engleskom jeziku te mogućnost njegove uporabe u međunarodnoj okolini

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Pristupnici za natječaj dužni su potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti u obliku     elektroničkog zapisa na e-mail adresu: ured@biotech.uniri.hrs obveznom naznakom: »Za natječaj – viši asistent«.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA


Temeljem javnog natječaja objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 08. studenoga 2022. te na web stranicama Odjela za biotehnologiju, za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste –laborant/tehnički suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad, izabrana je Elizabeth R. Bradshaw.OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA


Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2022 dana 03. kolovoza 2022. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Temeljne medicinske znanosti, izabran je dr. sc. Mladen Merćep.
 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj55/2022 dana 13. svibnja 2022. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, izabran je dr. sc. Nicholas J. Bradshaw.
 
 SVEUČILIŠTE U RIJECI, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka, raspisuje
 

NATJEČAJ
 

 
-za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste, laborant/ tehnički suradnik  -izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:     
- srednja stručna sprema (SSS) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva
- poznavanje rada na računalu,
- 1 godina radnog iskustva
Probni rad: 3 mjeseca.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu, potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- presliku domovnice ili osobne iskaznice,
-potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
-druge isprave o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto
 
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana zadnje objave ovog natječaja u medijima. Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka, s naznakom»Za natječaj- laborant/tehnički suradnik«.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 108/2021 od dana  06.10.2021. godine izbor jednog (1) nastavnikau znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, za znanstvenika povratnika, nije izabran niti jedan kandidat.
 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 44/2022 dana 08. travnja 2022. godine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjestodocenta(povratnik)iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Temeljne medicinske znanosti, izabrana je dr.sc. Katarina Kapuralin.
 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2022 dana 03. kolovoza 2022. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Farmacija dr. sc. Stribor Marković.
 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2022 dana 03. kolovoza 2022. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini izabran je dr. sc. Milan Mesić.
 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 103/2022 od 07.09. 2022., za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste -stručni suradnik na određeno vrijeme, do povratka odsutne djelatnice, izabrana je Andrea Bukša.
 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 107/2022 od 16.09. 2022., za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste -viši laborant/viši tehničar na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad, izabrana je Diana Novak.
Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje:
 

NATJEČAJ

 

 • za zasnivanje radnog odnosa sa 1 izvršiteljem (m/ž) na radno mjesto II. vrste -viši laborant/viši tehničarna određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad

 
Uvjeti:             

 • preddiplomski sveučilišni studij/preddiplomski stručni studij (VŠS) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
 • poznavanje rada na računalu,
 • 1 godina radnog iskustva.

Probni rad: 3 mjeseca.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • Životopis,
 • presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
 • elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
 • ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto

 
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana zadnje objave ovog natječaja u medijima. Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
                                                                                                                                                      Objava: 6.9.2022.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000, raspisuje:
 

NATJEČAJ

 

 • za zasnivanje radnog odnosa sa jednim (1) izvršiteljem (m/ž) na radno mjesto I. vrste –stručni suradnik na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad

 
Uvjeti:            

 • magistar struke/visoka stručna sprema iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • Životopis,
 • presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
 • elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
 • ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto

 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana zadnje objave ovog natječaja u medijima.
Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj – stručni suradnik«.
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni dopisom o odabiru kandidata.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 


OBJAVA 29. 07. 2022
 
Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, raspisuje se slijedeći:
 

NATJEČAJ

 
1.   za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž)  u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjestodocentaza znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Farmacija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 
2. za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjestodocentaza znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Farmacija, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20% u odnosu na puno radno vrijeme),
 
3. za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjestoredoviti profesor iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Temeljne medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 
4. za izbor jednog (1) izvršitelja(m/ž)  u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjestoredoviti profesor  u trajnom zvanju iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 
5. za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanjeredoviti profesor iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Temeljne medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/17), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci te Statutom Sveučilišta u Rijeci.
 
Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • životopis,

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) ili dokaz o državljanstvu druge države,

 • presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti
 • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
 • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora)
 • pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
 • uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)

Prednosti:

 • za radno mjesto pod 1.)iskustvo rada u području botanike, farmakognozije i prirodnih produkata, analitike lijekova i farmaceutske kontrole kakvoće, te iskustvo u vođenju kvalitete GMP laboratorija
 • za radno mjesto pod 3.)iskustvo rada u području biologije tumora, protutumorskih lijekova, pametnih lijekova i bioloških lijekova, s iskustvom u farmaceutskoj industriji te iskustvom u voditeljstvu znanstveno-istraživačkih projekata
 • za radno mjesto pod 4.) iskustvo rada u području medicinske kemije, industrijske farmacije i farmakoekonomike, s iskustvom u farmaceutskoj industriji, te iskustvom u voditeljstvu znanstveno-istraživačkih projekata

 
Svi pristupnici su dužni potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, raspisuje


NATJEČAJ
za upis na zajednički poslijediplomski doktorski studij "Medicinska kemija" Sveučilišta u Rijeci Odjela za biotehnologiju i Medicinskog fakulteta u Rijeci u 2022./2023. akademskoj godini


 

 Poslijediplomski znanstveni studij "Medicinska kemija" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz znanstvenih područja: Prirodne znanosti, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti i ostala srodna područja (studij: biotehnologije, molekularne biologije, kemije, medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, veterine i slično). Nastava se organizira u Rijeci i Zagrebu u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ i „Selvita“ d.o.o. Broj polaznika: 20 
Uz prijavu pristupnik prilaže:
 
1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
3. prosjek ocjena diplomskog studija
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika
5. domovnicu (za hrvatske državljane) ili potvrdu o državljanstvu
6. motivacijsko pismo
7. izjava o načinu studiranja (studij u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena)
8. preporuku mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda
9. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike članaka, sudjelovanje na konferencijama i sl.)
 
Školarina za poslijediplomski studij iznosi 45.000,00 kn (15.000,00 kn x 3 godine za studente u punom radnom vremenu; 9.000,00 kn x 5 godina za studente u dijelu radnog vremena). Temeljem Odluke Odjelskog vijeća od 12. rujna 2018. godine  povlaštena školarina studenata zaposlenih na Odjelu za biotehnologiju, te studenata zaposlenih na Institutu Ruđer Bošković i Selvita d.o.o. Zagreb iznosi 15.000,00 kn (3 x 5000,00 kn). Uplate se vrše na žiro račun Odjela za biotehnologiju: HR3724020061400006958, poziv na broj:  OIB pristupnika.
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji.
Pristupnicima se dodjeljuju bodovi za: prosjek ocjena (maksimalno 30), preporuku mentora i plan rada (maksimalno 30), dosadašnje istraživačke aktivnosti (maksimalno 20), te motivacijsko pismo (maksimalno 20). Preporuka mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda nisu nužni za upis na doktorski studij.
Minimalni uvjet za upis je prosjek ocjena od 3.5 na diplomskom studiju. Mentor mora zadovoljavati minimalne kriterije za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci (http://www.biotech.uniri.hr/hr/studiji/doktorski-sveucilisni-studij-medicinska-kemija.html).
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka ili putem e-maila doktorski@biotech.uniri.hr.

Prijavna dokumentacija podnosi se poštomna adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (II. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za poslijediplomski doktorski studij“. Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku kao jedan PDF dokument prema redoslijedu navedenom u natječaju na email adresu doktorski@biotech.uniri.hr.
Rok za podnošenje prijava je do 30. rujna 2022. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Predavanje  o organizaciji studija organizirat će se 10.10.2022. Točno vrijeme, mjesto i način predavanja kao i rang lista studenata biti će objavljena 7. 10. 2022. na mrežnim stranicama Odjela https://www.biotech.uniri.hr/hr/
Upisi će se provoditi online, na način da pristupnici dostave potrebnu dokumentaciju elektroničkom poštom, te original dokumente pošalju poštom na adresu Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom „Upis na doktorski studij Medicinska kemija“. Zadnji dan slanja dokumenata poštom: 12. listopada 2022.
Dokumenti potrebni za upis objavljeni su na mrežnoj stranici Odjela za biotehnologiju (Studiji - Doktorski sveučilišni studij "Medicinska kemija").
Potrebno je dostaviti i potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 380,00 KN i potvrdu o uplati školarine koji se uplaćuju na žiro račun Odjela za biotehnologiju: HR3724020061400006958, poziv na broj:  OIB pristupnika.
OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA
 

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 123/2021 dana 17. studeni 2021. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor iz područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija, izabran je dr. sc. Duško Čakara.
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 32/2022 od 11. ožujka 2022. godine, za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija, bez zasnivanja radnog odnosa, izabran je dr. sc. Tomislav Portada.
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 61/2021 od 01. lipnja 2022., za izbor jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste -viši laborant/viši tehničar na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad, izabran je Lovro Žužić.

 


OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA
 

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 123/2021 dana 17. studeni 2021. godine, za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrana je dr. sc. Jelena Ban.
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 32/2022 od 11. ožujka 2022. godine, za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija, bez zasnivanja radnog odnosa, izabran je dr. sc. Davor Margetić.
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 44/2022 dana 08. travnja 2022. godine. godine, za izbor jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor iz znanstvenog područja Društvene znanosti, znanstvenog polja: Ekonomija, izabrana je dr. sc. Petra Karanikić.


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje:
 

NATJEČAJ

Objava: 1.06.2022. 

 1. za izbor jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika iz inozemstva 
 2. za izbor jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Temeljne medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa

Pristupnici pod 1.i 2.moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te na njemu utemeljenim propisima, kao i općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta.
 
Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) ili dokaz o državljanstvu druge države,
 • presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti
 • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
 • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora)
 • pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
 • uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti- potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)


      3. za zasnivanje radnog odnosa sa 1 izvršiteljem (m/ž) na radno mjesto II. vrste -viši laborant/viši tehničar na određeno vrijeme u punom
          radnom vremenu, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad,

 
Uvjeti:             

 • preddiplomski sveučilišni studij/preddiplomski stručni studij (VŠS) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
 • poznavanje rada na računalu,
 • 1 godina radnog iskustva.

Probni rad: 3 mjeseca.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • Životopis,
 • presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
 • elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
 • ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto

 
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.
Uz potpisanu prijavu na natječaj pod rednim brojem 3., pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).
Pristupnici za natječaj pod rednim brojem 1. i 2.. dužni su potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana (za točku 3. natječaja) te 30 dana (za točku 1. i 2. natječaja) od dana zadnje objave ovog natječaja u medijima. Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje:
 

NATJEČAJ

 Objava: 13.05.2022. 

 

 • za izbor jednog (1) nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstveno polje: Biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 
Pristupnicimoraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te na njemu utemeljenim propisima, kao i općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta.
 
Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) ili dokaz o državljanstvu druge države,
 • presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti
 • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
 • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora)
 • pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
 • uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti- potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)

 
Svi pristupnici su dužni potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

                                                      OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU                                                                                          
Objava 12.5.2022.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. broj 38/2022 dana 25. ožujka 2022., te na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijem u radni odnos jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaja I. vrste -  projektni administrator, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad, izabrana je kandidatkinja Ardea Segnan. Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje:
 

NATJEČAJ

Objava: 8.4.2022.

-       za izbor jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjestodocentaiz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Temeljne medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika iz inozemstva 
 
-       za izbor jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjestoizvanredni profesor iz znanstvenog područja Društvene znanosti, znanstveno polje: Ekonomija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
Pristupnicimoraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te na njemu utemeljenim propisima, kao i općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta.
 
Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:
—      životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) ili dokaz o državljanstvu druge države,
—      presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti
—      prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—      presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora)
—      pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
—      dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
—      uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti- potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)
 
Svi pristupnici su dužni potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
                


Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000, raspisuje:
 

NATJEČAJ

objava: 25.3.2022
-za prijem u radni odnos jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaja I. vrste –projektni/a administrator/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri (3) mjeseca
 
Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:      

 • završen diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ekonomskog usmjerenja ili preddiplomski sveučilišni studij/preddiplomski stručni studij (VŠS) ekonomskog usmjerenja
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustvau provedbi projekata,vođenju proračuna projekata i izrade završnih izvješća

 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) ili dokaz o državljanstvu druge države
 • preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
 • ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto

 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana zadnje objave ovog natječaja u medijima.
Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj – projektni/a administrator/ica«.
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Spristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni dopisom o odabiru kandidata.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
                                                                                                                                                      
                                                                                                              


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje

NATJEČAJ

objava: 11.3.2022

1. za izbor dva (2) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija, bez zasnivanja radnog odnosa 

2. za izbor jednog (1) suradnika/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktorand (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu „In-silico potpomognut dizajn supstrata za hvatanje CO2 u katalitičkoj formaciji karbonata i karbamata“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Deana Markovića.

3. za izbor jednog (1) suradnika/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktorand (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura, pod mentorstvom voditeljice projekta doc. dr. sc. Daniele Kalafatović.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta, te na njima utemeljenim propisima.

Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

životopis,

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili državljanstvu neke druge države; strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika

presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku) 

prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,

presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden ili dokaz da je izbor u tijeku) (za pristupnike pod rednim brojem 1.)

uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.) potrebno je dodatno priložiti i sljedeću dokumentaciju:

- Motivacijsko pismo sa fokusom na interes za poziciju

- Opis prethodnih istraživanja (u slobodnoj formi 1-2 str)

- imena i kontakt adrese (e-mail) za preporuke

Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 2.)

- poželjno poznavanje i prethodno iskustvo rada u organskoj sintezi

- poželjno poznavanje i prethodno iskustvo rada s plinovima i u računalnoj kemiji kao i rada na homegenim katalitičkim reakcijama je prednost

- iskustvo u analitičkim i preparativnim tehnikama izolacije, purifikacije i karakterizacije organskih spojeva

- obavezno iskustvo u  znanstveno istraživačkom radu kao i u prezentaciji u pisanom i oralnom obliku na kongresima te autorstvo na publikacijama

- odlične pisane i oralne komunikacijske vještine na engleskom jeziku te mogućnost njegove uporabe u međunarodnoj okolini

Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 3.)

- doktorat iz kemije ili srodne discipline s praktičnim iskustvom u kemiji / sintezi peptida te organskoj sintezi

- dodatna stručnost u analitičkoj kemijskoj analizi (HPLC, UPLC-MS / MS, MALDI-TOF) i biofizičkoj karakterizaciji (CD, DLS, UV-Vis, fluorescentna spektroskopija, NMR) 

- marljivost te sposobnost u organizaciji rada i radnih procesa

- obavezno iskustvo u  znanstveno istraživačkom radu kao i u prezentaciji u pisanom i oralnom obliku na kongresima te autorstvo na publikacijama

- odlične pisane i oralne komunikacijske vještine na engleskom jeziku te mogućnost njegove uporabe u međunarodnoj okolini

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Pristupnici za natječaj dužni su potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana zadnje objave ovog natječaja u medijima.

Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka s obveznom naznakom: »Za natječaj - naziv radnog mjesta«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).


OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 93/2021 dana 25. kolovoza 2021. godine, dnevnom listu Novi List, internetskoj stranici Odjela za biotehnologiju, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, za izbor jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docent na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, izabran je dr. sc. Jurica Novak.
 
 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 123/2021 od 17. studenoga 2021., dnevnom listu “Novi list” dana 19. studenoga 2021.godine, na mrežnoj stranici Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora izabrani su sljedeći kandidati:

 1.  - za izbor jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno- nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa izabrana je dr. sc. Lana Ganoci
 2. – za izbor jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistent iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme od četiri (4) godine u punom radnom vremenu, za rad na Projektu Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura, izabran je Marko BabićOBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU


Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 108/2021 od 06. listopada 2021., dnevnom listu Novi List, na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju i Sveučilišta u Rijeci te mrežnoj stranici Euraxess, za izbor tri (3) suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistent u Interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, izabrana su dva kandidata, i to Maja Juković i David Visentin.
Temeljem istog natječaja, a vezano za izbor jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktorandu Interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju: Biotehnologija u biomedicini, za rad na HRZZ istraživačkom projektu na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, „Eikosanoidi izvedeni iz dijete i fenotipi u sepsi”pod mentorstvom doc. dr. sc. Christian Reynolds, nije izabran niti jedan kandidat/kinja.


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, raspisuje se slijedeći:
 

NATJEČAJ

Objava: 17.11.2021. 

 
I.    a)     za izbor dva (2) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni
profesoriz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 1. za izbor jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. za izbor jednog (1) nastavnika unaslovno znanstveno- nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstveno polje: Kemija, bez zasnivanja radnog odnosa
 3. za izbor jednog (1) nastavnika unaslovno znanstveno- nastavno zvanje redoviti profesor iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa
 4. za izbor jednog (1) nastavnika unaslovno znanstveno- nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa

 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br.: 122/17),odnosno općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta, i na njima utemeljenim propisima.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) ili dokaz o državljanstvu druge države,
- presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti
- prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
-presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora)
- pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
- uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)
 
II.-za izbor jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistentiz Interdisciplinarnog znanstvenog područja,znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme od četiri (4) godine u punom radnom vremenu, za rad na Projektu Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura, u okviru natječaja HRZZ -Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), pod mentorstvom voditeljice projekta doc. dr. sc. Daniele Kalafatović
 
 
Za izbor pod rednim brojem II. pristupnici osim uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), moraju ispunjavati sljedeće:
 
Obvezni uvjeti:
- završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij (biotehnologija, biomedicina, prirodne znanosti i sl.)
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis doktorskog studija (3.5)
 
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem II.
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživačkom radu
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
- poželjno iskustvo u korištenju informatičkih alata uključujući Pymol, VMD, Chimera, Avogadro, Marvin Suite, Gromacs i dr.
- iskustvo u radu: sa peptidima, analitičkim tehnikama analize
- odlične komunikacijske vještine na engleskom jeziku
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici pod rednim brojem II. prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu i drugi dokazi o ispunjavanju obveznih i dodatnih kriterija/ prednosti (preslike dokumenata) i motivacijsko pismo.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka. Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Odjel za biotehnologiju pridržava pravo provesti testiranje kandidata, o čemu će kandidati koji su predali pravovremene i potpune prijave na natječaj biti naknadno obaviješteni. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.
Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.
Odjel za biotehnologiju pridržava pravo poništiti natječaj i ne izabrati ni jednog kandidata bez posebnog obrazloženja.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka će biti objavljena po završetku natječajnog postupka na web stranicama Odjela za biotehnologiju.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 
 

Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, raspisuje se slijedeći:

 
NATJEČAJ

objava 7. listopada 2021. 


    1. za izbor jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor iz
Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

   2. za izbor jednog (1) nastavnika unaslovno znanstveno- nastavno zvanje redoviti profesor iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje Temeljne medicinske znanosti
   3. za izbor jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktorandu Interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju: Biotehnologija u biomedicini, za rad na HRZZ istraživačkom projektu na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Eikosanoidi izvedeni iz dijete i fenotipi u sepsi”pod mentorstvom doc. dr. sc. Christian Reynolds
  4.
 za izbor tri (3) suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistent iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br.: 122/17),te općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta, i na njima utemeljenim propisima.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) ili dokaz o državljanstvu druge države,
- presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti (izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 4.)
- prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor, (izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 3. i 4)
- pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
- uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)
 
Za izbor pod 1. i 2.  pristupnici prilažu i:

 • presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora)

Za izbor pod 4. pristupnici prilažu i:

 • presliku diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području (biotehnologija, biomedicina, prirodne znanosti, farmacija i sl.)
 • prosjek ocjena tijekom prethodne razine studija

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Odjel za biotehnologiju pridržava pravo provesti testiranje kandidata, o čemu će kandidati koji su predali pravovremene i potpune prijave na natječaj biti naknadno obaviješteni. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.
Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.
Odjel za biotehnologiju pridržava pravo poništiti natječaj i ne izabrati ni jednog kandidata bez posebnog obrazloženja.
Obavijest o ishodu natječajnog postupka će biti objavljena po završetku natječajnog postupka na web stranicama Odjela za biotehnologiju.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU

 

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. br.80/2021 od 14. srpnja 2021., u dnevnom listu Novi list,  na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju i Sveučilišta u Rijeci te mrežnoj stranici Euraxess, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistent u Interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) pod nazivom Eikosanoidi izvedeni iz dijete i fenotipi u sepsi“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Christian Reynolds, izabrana je Nada Birkić, dok je za rad na projektu pod nazivom Uloga proteina ADAR kod infekcije herpes simpleks virusom 1” pod mentorstvom izv. dr. sc. Igor Jurak, izabran Adwait Parchure.
 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 65/2021 od 11. lipnja 2021., u dnevnom listu Novi list,  na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju i Sveučilišta u Rijeci te mrežnoj stranici Euraxess, za izbor jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktorand u Interdisciplinarnom području znanosti, znanstvenom polju: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ istraživačkom projektu „Uloga proteina ADAR kod infekcije herpes simpleks virusom 1“, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Igora Juraka, izabrana je dr. sc. Mia Cesarec.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU

Objava 10. rujna 2021. 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 65/2021 od 11. lipnja 2021., te na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju i Sveučilišta u Rijeci te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijem u radni odnos jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste - laborant/tehnički suradnik, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri (3) mjeseca, izabrana je Petra Mladenić.
 

Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje:

NATJEČAJ

-za izbor jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docent na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te na njemu utemeljenim propisima, kao i općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta.

Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države

- presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju,

- prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,

- presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je pristupnik već ima)

- pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku

- uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama ne starija od 6 mjeseci (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)

Dodatni kriteriji:

- Doktorat iz područja kemije

- međunarodno iskustvom

- iskustvo i znanstveni interes za razvoj i primjenu računalnih metoda u istraživanju lijekova, računalne kemije i računalnih metoda u istraživanju molekularnih dinamika.

Svi pristupnici su dužni potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU

Objava 20. srpnja 2021. 
Na temelju natječajnog postupka provedenog prema raspisanom javnom natječaju objavljenom na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju dana 09. lipnja 2021. i stranicama Sveučilišta u Rijeci dana 09. lipnja 2021.g., zatim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10. lipnja 2021. i u Narodnim  novinama br. 65/2021 od 11. lipnja 2021. godine, za radno mjesto položaja II. vrste viši laborant/viši suradnikza rad na istraživačko razvojnom projektu Odjela za biotehnologiju (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 3 mjeseca, donesena je odluka o ne izboru kandidata/kinje.OBJAVA 14.07.2021.
Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, raspisuje se slijedeći:
 

NATJEČAJ

 
1. a) za izbor jednog suradnika/ce u suradničkom zvanju i naradnom mjestu asistenta (m/ž) na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, za rad na projektu: „Eikosanoidi izvedeni iz dijete i fenotipi u sepsi“ (engl. „Eicosanoids derived from diet and phenotypes in sepsis“), pod mentorstvom doc. dr. sc. Christian Reynolds, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu
 
b) za izbor jednog suradnika/ce u suradničkom zvanju i naradnom mjestu asistenta (m/ž) na projektu HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, za rad na projektu: "Uloga proteina ADAR kod infekcije herpes simpleks virusom 1”(engl.Roles of ADAR proteins in HSV-1 Infection “) pod mentorstvom izv. dr. sc. Igor Jurak, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu
 
Pristupnicimoraju osim uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), ispunjavati sljedeće uvjete i kriterije:
 
Obvezni uvjeti:
- završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij (biotehnologija, biomedicina, prirodne znanosti i sl.)
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis doktorskog studija (3.5)
 
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 1a)
-dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživačkom radu
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
-poželjnoiskustvo rada na instrumentima masene spektrometrije
- odlične komunikacijske vještine na engleskom jeziku
 
Drugi kriteriji /prednosti prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 1b)
-dosadašnja postignuta priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživačkom radu
- iskustvo u radu: sa stanicama u kulturi, virusima, rekombinantnom DNA tehnologijom, molekularnim analizama proteina i nukleinskih kiselina, mikroskopijom, protočnom-citometrijom
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
- odlične komunikacijske vještine na engleskom jeziku
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokaz o državljanstvu i drugi dokazi o ispunjavanju obveznih i dodatnih kriterija/ prednosti (preslike dokumenata).
 
Svi pristupnici dužni su prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

                                                 


Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, raspisuje

NATJEČAJ
za upis na zajednički poslijediplomski doktorski studij "Medicinska kemija" Sveučilišta u Rijeci Odjela za biotehnologiju i Medicinskog fakulteta u Rijeci u 2021./2022. akademskoj godini

 Poslijediplomski znanstveni studij "Medicinska kemija" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz znanstvenih područja: Prirodne znanosti, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti i ostala srodna područja (studij: biotehnologije, molekularne biologije, kemije, medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, veterine i slično). Nastava se organizira u Rijeci i Zagrebu u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ i „Fidelta“ d.o.o. Broj polaznika: 20 
Uz prijavu pristupnik prilaže:
 
1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
3. prosjek ocjena diplomskog studija
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika
5. domovnicu (za hrvatske državljane) ili potvrdu o državljanstvu
6. motivacijsko pismo
7. izjava o načinu studiranja (studij u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena)
8. preporuku mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda
9. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike članaka, sudjelovanje na konferencijama i sl.)
 
Školarina za poslijediplomski studij iznosi 45.000,00 kn (15.000,00 kn x 3 godine za studente u punom radnom vremenu; 9.000,00 kn x 5 godina za studente u dijelu radnog vremena). Temeljem Odluke Odjelskog vijeća od 12. rujna 2018. godine  povlaštena školarina studenata zaposlenih na Odjelu za biotehnologiju, te studenata zaposlenih na Institutu Ruđer Bošković i Fidelta d.o.o. Zagreb iznosi 15.000,00 kn (3 x 5000,00 kn). Uplate se vrše na žiro račun Odjela za biotehnologiju: 
HR3724020061400006958 , poziv na broj:  OIB pristupnika.
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji.

Pristupnicima se dodjeljuju bodovi za: prosjek ocjena (maksimalno 30), preporuku mentora i plan rada (maksimalno 30), dosadašnje istraživačke aktivnosti (maksimalno 20), te motivacijsko pismo (maksimalno 20). Preporuka mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda nisu nužni za upis na doktorski studij.
Minimalni uvjet za upis je prosjek ocjena od 3.5 na diplomskom studiju. Mentor mora zadovoljavati minimalne kriterije za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci (http://www.biotech.uniri.hr/hr/studiji/doktorski-sveucilisni-studij-medicinska-kemija.html).
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka ili putem e-maila doktorski@biotech.uniri.hr.

Prijavna dokumentacija podnosi se poštomna adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (II. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za poslijediplomski doktorski studij“. Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku kao jedan PDF dokument prema redoslijedu navedenom u natječaju na email adresu doktorski@biotech.uniri.hr.
Rok za podnošenje prijava je do 30. rujna 2021. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Predavanje  o organizaciji studija organizirat će se 18.10.2021. Točno vrijeme, mjesto i način predavanja kao i rang lista studenata biti će objavljena 11. 10. 2021. na mrežnim stranicama Odjela https://www.biotech.uniri.hr/hr/
Upisi će se provoditi online, na način da pristupnici dostave potrebnu dokumentaciju elektroničkom poštom, te original dokumente pošalju poštom na adresu Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom „Upis na doktorski studij Medicinska kemija“. Zadnji dan slanja dokumenata poštom: 15. listopada 2021.
Dokumenti potrebni za upis objavljeni su na mrežnoj stranici Odjela za biotehnologiju (Studiji - Doktorski sveučilišni studij "Medicinska kemija").
Potrebno je dostaviti i potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00 KN i potvrdu o uplati školarine koji se uplaćuju na žiro račun Odjela za biotehnologiju: 
HR3724020061400006958, poziv na broj:  OIB pristupnika


Objava 9. lipnja 2021.
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka, raspisuje

NATJEČAJ

1. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste, viši laborant/viši tehničar - 1 izvršitelj (m/ž) za rad na istraživačko razvojnom projektu Odjela za biotehnologiju.
Uvjeti:
- preddiplomski sveučilišni studij/preddiplomski stručni studij (VŠS) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
- poznavanje rada na računalu,
- 1 godina radnog iskustva.

Probni rad: 3 mjeseca.

Prednost:
- iskustvo rada sa stanicama u kulturi, iskustvo i poznavanje metoda istraživanja u imunologiji (ELISA; protočni citometar i sl.)

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto III. vrste, laborant/ tehnički suradnik - 1 izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
- srednja stručna sprema (SSS) iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva
- poznavanje rada na računalu,
- 1 godina radnog iskustva.

Probni rad: 3 mjeseca.

Prednost:
- iskustvo rada na analitičkim metodama ispitivanja lijekova

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj pod rednim brojem 1. i 2., potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- presliku domovnice ili osobne iskaznice,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
- druge isprave o ispunjavanju uvjeta i prednosti za radno mjesto

3. za izbor jednog suradnika/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktorand (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ istraživačkom projektu „Uloga proteina ADAR kod infekcije herpes simpleks virusom 1”, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Igora Juraka.

Pristupnici pod red. br. 3. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta, te na njima utemeljenim propisima.

Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:
— Životopis
— dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili državljanstvu neke druge države; dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
— presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju,
— pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku

Prednosti :
-međunarodno iskustvo, iskustvo rada u području virologije; rad s virusima i stanicama u kulturi; iskustvo u molekularnoj biologiji (tehnike rekombinantne DNA; analize nukleinskih kiselina i proteina)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.

Uz potpisanu prijavu na natječaj pod rednim brojem 1. i 2., potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

Pristupnici za natječaj pod rednim brojem 3. dužni su potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave. Rok za podnošenje prijava je 8 dana (za točku 1. i 2. natječaja) te 30 dana (za točku 3. natječaja) od dana zadnje objave ovog natječaja u medijima.

Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka s obveznom naznakom: »Za natječaj - naziv radnog mjesta«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Izabrani kandidat/kinja pod točkom 3. natječaja biti će dužan/a dostaviti uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 OBJAVA 03.05.2021.
Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje:
 
NATJEČAJ
 
 
Za izbor tri (3) nastavnika u naslovno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja Biomedicine i zdravstva, polje - temeljne medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te na njemu utemeljenim propisima, kao i općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta.
 
Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:
životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili državljanstvu neke druge države; strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika
presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku) 
prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je pristupnik već ima)
 
Svi pristupnici su dužni potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 
  

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU 

Objava: 17. ožujka 2021. 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 16/2021 od17. veljače 2021., te na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijem u radni odnos jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste, viši laborant/viši tehničarna određeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri (3) mjeseca, izabrana je Wendy Vlakančić.
Odluka o izboru kandidata 


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje:

NATJEČAJ

OBJAVA 17.03.2021.

Za izbor u naslovna znanstveno-nastavna zvanja,bez zasnivanja radnog odnosa:


a)  naslovnidocentiz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstveno polje: Biotehnologija u biomedicini-1 izvršitelj
b)naslovniizvanredni profesor iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstveno polje: Biotehnologija u biomedicini-1 izvršitelj
 
Pristupnicimoraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te na njemu utemeljenim propisima, kao i općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta.
 
Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države
 • presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju,
 • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
 • presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je pristupnik već ima)
 • pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
 • uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)

 
Svi pristupnici su dužni potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na USB-u).Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO JAVNOM NATJEČAJU 
Objava: 25. veljače 2021. 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 7/2021 27. siječnja 2021., te na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijem u radni odnos jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaja I. vrste -  voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (voditelj Ureda pročelnika Odjela za biotehnologiju) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od šest (6) mjeseci, izabrana je Ana Milošević
Odluka o izboru kandidata
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka, raspisuje
 

NATJEČAJ

 Objava: 16. veljače 2021. 

 1. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste, viši laborant/viši tehničar -1izvršitelj (m/ž)

 
Uvjeti:            

 • preddiplomski sveučilišni studij/preddiplomski stručni studij (VŠS) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
 • poznavanje rada na računalu,
 • 1 godina radnog iskustva.

Probni rad: 3 mjeseca.
Prednost:
- iskustvo rada na analitičkim metodama ispitivanja lijekova
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države
 • preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
 • elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana)
 • ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto

 
2.  za izbor u naslovno nastavno zvanje viši predavač,iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstveno polje: Biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa- 1izvršitelj (m/ž)
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:

 • životopis,
 • preslik osobne iskaznice,
 • preslik domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
 • preslik dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti,
 • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
 • uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci),
 • pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku.
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani)

 
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.
Uz potpisanu prijavu na natječaj pod rednim brojem 1., pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Pristupnici za natječaj pod rednim brojem 2. dužni su potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u ili USB-u).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana (za točku 1. natječaja) te 30 dana (za točku 2. natječaja) od dana zadnje objave ovog natječaja u medijima. Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Javni poziv za izbor predstojnika Doktorske škole u novom roku
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000, raspisuje:

NATJEČAJ

 Objava: 27. siječnja 2021.

- za prijem u radni odnos jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaja I. vrste -  voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (voditelj Ureda pročelnika Odjela za biotehnologiju) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od šest (6) mjeseci
 
Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete :    
-       završen diplomski sveučilišni/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ekonomskog ili pravnog usmjerenja
-       izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
-       poznavanje rada na računalu
-       najmanje tri (3) godine radnog iskustva
-        
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:
—       životopis,
—       presliku osobne iskaznice
—       presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države
—       preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
—       potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
—       ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto
 
Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana zadnje objave ovog natječaja u medijima.
Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj – voditelj Ureda pročelnika«.
 
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni dopisom o odabiru kandidata.
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
                                                                                                                                                     
Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 

NATJEČAJ

 OBJAVA 11.12.2020

1.       Za izbor u naslovna znanstveno-nastavna zvanja,bez zasnivanja radnog odnosa:
 
a)  naslovniizvanredni profesoriz znanstvenog područja prirodne znanosti, znanstvenog polja: kemija-2 izvršitelja
 
b)naslovniizvanredni profesor iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstveno polje: Biotehnologija u biomedicini-1 izvršitelj
 
c) naslovniredoviti profesor iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstveno polje: Biotehnologija u biomedicini-2 izvršitelja
 
d) naslovniredoviti profesor u trajnom zvanjuiz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstveno polje: Biotehnologija u biomedicini-1 izvršitelj
 
2.       Za izbor jednog suradnika/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktorand
(m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme od dvadeset (20) mjeseci u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ istraživačkom projektu „In-silico potpomognut dizajn supstrata za hvatanje CO2 u katalitičkoj formaciji karbonata i karbamata“, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Deana Markovića.
Pristupnicipod red. br. 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta, te na njima utemeljenim propisima.
Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:
—       životopis,
—       presliku osobne iskaznice,
—       presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države
—       presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju,
—       prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—       presliku Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden ili dokaz da je izbor u tijeku) (za pristupnike pod rednim brojem 1.)
—       dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
—       pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
—       uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)
 
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 2.)
- poznavanje i prethodno iskustvo rada u organskoj sintezi
-  poznavanje i prethodno iskustvo rada s plinovima i u računalnoj kemiji kao i rada na homegenim katalitičkim reakcijama je prednost
- iskustvo u analitičkim i preparativnim tehnikama izolacije, purifikacije i karakterizacije organskih spojeva
- obavezno iskustvo u  znanstveno istraživačkom radu kao i u prezentaciji u pisanom i oralnom obliku na kongresima te autorstvo na publikacijama
- odlične pisane i oralne komunikacijske vještine na engleskom jeziku te mogućnost njegove uporabe u međunarodnoj okolini
 
 
Svi pristupnici su dužni potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u ili USB-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
                                                                                                                                                      
 


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, raspisuje se slijedeći:

 
NATJEČAJ

 
1.    a)  jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
       b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent (m/ž) za znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Farmacija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
       c) jednog suradnika/icu u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistent (m/ž) iz
Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
       d) jednog suradnika/icu u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktorand (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br.: 122/17),te općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta, i na njima utemeljenim propisima.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
- presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti (izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 1.c)
- prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor, (izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 1.c)
- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
- pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
- uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)
 
Za izbor pod 1. a) i 1. b) pristupnici prilažu i:
-       presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora)
 
Za izbor pod 1. c) pristupnici prilažu i:
-       presliku diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području (biotehnologija, biomedicina, prirodne znanosti i sl.)
-       prosjek ocjena tijekom prethodne razine studija,
-       motivacijsko pismo
-       odlične komunikacijske vještine na engleskom jeziku
-       prednosti- iskustvo rada sa staničnim kulturama i/ili drugim biološkim materijalom te iskustvo u eksperimentalnim tehnikama analize proteina i/ili DNA
 
Za izbor pod 1. d) pristupnici prilažu i:
-       preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području (biotehnologija, biomedicina, prirodne znanosti i sl.)
-       motivacijsko pismo sa prijedlogom plana istraživanja, u slobodnoj formi
-       pisma preporuke (dva)ili podaci osobe za preporuku (dva kontakta)
-       prednost - kandidati sa iskustvom rada na masenim spektrometrima
Za radna mjesta pod. 1. c) i 1. d), selekcijski postupak provesti će se temeljem uvida i evaluacije dostavljene natječajne dokumentacije, nakon čega će se provesti selekcijski intervju za izbor kandidata.
 
2. - jednog doktoranda/ica u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, na projektu: „Nukleolarna kontrola megakariopoeze“(„Nucleolar control of megakaryopoiesis“) pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Antonije Jurak Begonja
Pristupnici osim uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), moraju ispunjavati i sljedeće:
 
Obvezni uvjeti:
- završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij (biotehnologija, biomedicina, prirodne znanosti i sl.)
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis doktorskog studija (3.5)
 
Dodatni kriteriji prema dogovoru s mentorom:
-dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživačkom radu
-sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
-poželjnoiskustvo rada sa staničnim kulturama i/ili drugim biološkim materijalom
- poželjno iskustvo u eksperimentalnim tehnikama analize proteina i/ili DNA
- odlične komunikacijske vještine na engleskom jeziku
 
Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis, motivacijsko pismo i dokazi o ispunjavanju obveznih i dodatnih kriterija.
Svi pristupnici dužni su prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 
                                                                                                                                                
OBJAVA14.10.2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       
 

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama NN 66/2020 od 5.lipnja 2020

 • asistent iz interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta) u punom radnom vremenu na projektu Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura izabrana je Patrizia Janković, mag. pharm. inv.Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama NN 78/2020 od 8.srpnja.2020

 • viši predavač na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu izabran je dr. sc. Marin DominovićSveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, raspisuje

NATJEČAJ
za upis na zajednički poslijediplomski doktorski studij "Medicinska kemija" Sveučilišta u Rijeci Odjela za biotehnologiju i Medicinskog fakulteta u Rijeci u 2020./2021. akademskoj godini

 
Poslijediplomski znanstveni studij "Medicinska kemija" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz znanstvenih područja: Prirodne znanosti, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti i ostala srodna područja (studij: biotehnologije, molekularne biologije, kemije, medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, veterine i slično). Nastava se organizira u Rijeci i Zagrebu u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ i „Fidelta“ d.o.o. Broj polaznika: 20 
Uz prijavu pristupnik prilaže:
 
1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
3. prosjek ocjena diplomskog studija
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika
5. domovnicu (za hrvatske državljane) ili potvrdu o državljanstvu
6. motivacijsko pismo
7. izjava o načinu studiranja (studij u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena)
8. preporuku mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda
9. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike članaka, sudjelovanje na konferencijama i sl.)
 
Školarina za poslijediplomski studij iznosi 45.000,00 kn (15.000,00 kn x 3 godine za studente u punom radnom vremenu; 9.000,00 kn x 5 godina za studente u dijelu radnog vremena). Temeljem Odluke Odjelskog vijeća od 12. rujna 2018. godine  povlaštena školarina studenata zaposlenih na Odjelu za biotehnologiju, te studenata zaposlenih na Institutu Ruđer Bošković i Fidelta d.o.o. Zagreb iznosi 15.000,00 kn (3 x 5000,00 kn). Uplate se vrše na žiro račun Odjela za biotehnologiju: HR9823600001400486934 , poziv na broj:  OIB pristupnika.
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji.
Pristupnicima se dodjeljuju bodovi za: prosjek ocjena (maksimalno 30), preporuku mentora i plan rada (maksimalno 30), dosadašnje istraživačke aktivnosti (maksimalno 20), te motivacijsko pismo (maksimalno 20). Preporuka mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda nisu nužni za upis na doktorski studij.
Minimalni uvjet za upis je prosjek ocjena od 3.5 na diplomskom studiju. Mentor mora zadovoljavati minimalne kriterije za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci (http://www.biotech.uniri.hr/hr/studiji/doktorski-sveucilisni-studij-medicinska-kemija.html).
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka ili putem e-maila doktorski@biotech.uniri.hr.


Prijavna dokumentacija podnosi se poštomna adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (II. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za poslijediplomski doktorski studij“. Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku kao jedan PDF dokument prema redoslijedu navedenom u natječaju na email adresu doktorski@biotech.uniri.hr ili na CD-u.
Rok za podnošenje prijava je do 30. rujna 2020. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Predavanje  o organizaciji studija organizirat će se 15.10.2020. Točno vrijeme, mjesto i način predavanja kao i rang lista studenata biti će objavljena 02. 10. 2020. na mrežnim stranicama Odjela https://www.biotech.uniri.hr/hr/
Upisi će se provoditi online, na način da pristupnici dostave potrebnu dokumentaciju elektroničkom poštom, te original dokumente pošalju preporučeno poštom na adresu Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom „Upis na doktorski studij Medicinska kemija“. Zadnji dan slanja dokumenata poštom: 13. listopada 2020.
Dokumenti potrebni za upis bit će objavljeni na mrežnoj stranici Odjela za biotehnologiju do 05. listopada 2020.  Potrebno je dostaviti i potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00 KN i potvrdu o uplati školarine koji se uplaćuju na žiro račun Odjela za biotehnologiju: HR9823600001400486934, poziv na broj:  OIB pristupnika.

Na temelju Obavijesti o rezultatima vrednovanja prijava na natječaj ''Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti'' Hrvatske zaklade za znanost te Odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci raspisuje
Objava 28.07.2020.

NATJEČAJ

OBJAVA: 29.7.2020.

1.   a) jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta) u punom radnom vremenu, na projektu: Kontrola neurodegeneracije moduliranjem sprege između upale i proteinopatije" pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Munitić
b) jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, na projektu: „Istraživanje shizofrenije kroz ekspresiju netopivih proteina“pod mentorstvom doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw
c) jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme od 4 godine, u punom radnom vremenu, na projektu: „Nukleolarna kontrola megakariopoeze“(„Nucleolar control of megakaryopoiesis“)pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Antonije Jurak Begonja
d) jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu, na projektu:"In-silico potpomognut dizajn supstrata za hvatanje CO2 u katalitičkoj formaciji karbonata i karbamata" pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Deana Markovića
 
Pristupnicipod red. br. 1. a), b), c), d)  moraju osim uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), ispunjavati sljedeće uvjete i kriterije:
- završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij,
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis doktorskog studija (3.5)
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživačkom radu
-sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.
 
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 1a)
- iskustvo rada sa staničnim kulturama 
- iskustvo u eksperimentalnim tehnikama analize proteina (Western blot, ELISA i sl.)
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 1b)
- iskustvo u tehnikama stanične kulture, mikrokopiji i Western blot"
- odlične komunikacijske vještine na engleskom jeziku i iskustvo njegove uporabe u međunarodnom kontekstu
- znanstveno-istraživačko iskustvo pokazano prezentacijom na kongresima i / ili publikacijama
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 1c)
-iskustvo u eksperimentalnim tehnikama imunofluorescencije i tehnikama rekombinantne DNA
-iskustvo rada sa staničnim kulturama
-sudjelovanje na ljetnim školama i znanstvenim kongresima
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 1d)
- poznavanje katalitičkih procesa, rada s plinovima i računalne kemije je prednost
- iskustvo u analitičkim i preparativnim tehnikama izolacije, purifikacije i karakterizacije organskih spojeva
- poželjno je iskustvo u  znanstveno istraživačkom radu kao i prezentacije na kongresima i autorstvo na publikacijama
- odlične pisane i oralne komunikacijske vještine na engleskom jeziku te mogućnost njegove uporabe u međunarodnoj okolini.
 
2. - u naslovna znanstveno-nastavnazvanja,bez zasnivanja radnog odnosa:
                                          
a)     naslovni docent iz znanstvenog područja prirodne znanosti, znanstvenog polja: kemija– 4 izvršitelja
b)     naslovni izvanredni profesoriz znanstvenog područja prirodne znanosti, znanstvenog polja: kemija-
2 izvršitelja
c)    naslovni izvanredni profesor iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: temeljne medicinske znanosti- 1 izvršitelj
d)      naslovni redoviti profesoriz znanstvenog područja prirodne znanosti, znanstvenog polja: kemija-1 izvršitelj
 
Pristupnici na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
 
Uz sve prijave pod rednim brojem 1 i 2 natječaja, potrebno je priložiti:
—       životopis,
—       presliku osobne iskaznice,
—       presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
—       prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—       dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
—       uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).
 
Za izbor pod red. br. 1 a), b), c), d)  pristupnici prilažu i:
—       presliku diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području,
—       prosjek ocjena tijekom prethodne razine studija,
—       motivacijsko pismo.
 
Za izbor pod red. br. 2 pristupnici prilažu i:
—       preslik dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno znanstvenom stupnju,
—       preslik Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden ili dokaz da je izbor u tijeku),
—       pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku
 
Svi pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                         
                                                                                          

Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje

OBJAVA: 7.7.2020.

 NATJEČAJ

 1.       za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor (m/ž-1 izvršitelj) iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
2.       za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor (m/ž-1 izvršitelj) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
3.       za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto viši predavač (m/ž- 1 izvršitelj) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenom polju: Biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br.: 122/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br.: 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
—      životopis,
—      preslik osobne iskaznice,
—      preslik domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
—      preslik dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti,
—      prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—      uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci),
—      pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku.
 
Za izbor pod red. br. 1. i 2. pristupnici prilažu i:
—      preslik Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden
 
Za izbor pod red. br. 3. pristupnici prilažu i:
-          dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
 
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidat će dostaviti poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).Dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta potrebno je dostaviti i na CD-u.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).Na temelju članka 16. Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Klasa:003-01/18-01/03-01, Urbroj: 2170-57005-01-18-2 od dana 11. prosinca 2018.godine), te Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/19-01/02-01, Urbroj: 2170-57-005-01-19-1 od dana 04. travnja 2019.godine), Pročelnica Odjela za biotehnologiju donosi slijedeću: 

 O D L U K U
o terminu održavanja nastupnog predavanja
za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor

Dr. sc. Marina Ćetković Cvrlje, pristupnica za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovni profesor iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstveno polje: Biotehnologija u biomedicini, održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.  

Nastupno predavanje održati će se:  u petak 12. lipnja 2020.godine u 15.30 sati putem ZOOM aplikacije

 Tema nastupnog predavanja je:  Type 1 Diabetes: Is There a Prevention Strategy?

 Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

1. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović – predsjednica povjerenstva,

2. prof. dr. sc. Marta Žuvić  – članica,

3. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić – članica.Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje

NATJEČAJ
                                                                                                                                    Datum objave: 5.6.2020.

1.       za izbor jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistent (m/ž-1 izvršitelj) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta) u punom radnom vremenu na projektu Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura pod mentorstvom voditeljice projekta doc. dr. sc. Daniele Kalafatović.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

      životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada

      preslik osobne iskaznice,

      preslik domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,

      preslik diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području

      uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)

      uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija, koji osigurava upis doktorskog studija (min 3,5)

      motivacijsko pismo.

 Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti u elektroničkom obliku u PDF verziji, na e-mail adresu koja glasi: ured@biotech.uniri.hr.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidat/kinja će dostaviti poštom (preporučeno) na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225), ukoliko bude izabran/a na radno mjesto.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).Na temelju članka 16. Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Klasa:003-01/18-01/03-01, Urbroj: 2170-57005-01-18-2 od dana 11. prosinca 2018.godine), te Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/19-01/02-01, Urbroj: 2170-57-005-01-19-1 od dana 04. travnja 2019.godine), Pročelnica Odjela za biotehnologiju donosi slijedeću: 

 
O D L U K U
o terminu održavanja nastupnog predavanja
za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent
 
 

Dr. sc. Mihailo Banjanac, pristupnik za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje-farmacija, bez zasnivanja radnog odnosa, održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docent na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.  

 

Nastupno predavanje održati će se:

 
u srijedu 06. svibnja 2020.godine u 14,00 sati putem Microsoft Teams aplikacije
 

Tema nastupnog predavanja je:

 
„Ciljana razgradnja proteina“
 
 

Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Jerka Dumić, predsjednica
2. prof. dr. sc. Jasna Jablan, članica
3. doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta, članica


 

Na temelju članka 16. Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, pročišćeni tekst od 11.  prosinca 2018., pročelnica Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi

 
O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno nastavno zvanje docent


 

Dr. sc. Christian Raynolds, pristupnik za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u  interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docent na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
Nastupno predavanje održati će se 

                                                                                                          
u ponedjeljak, 27. siječnja 2020. godine u 13,30 sati
u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je:
„The use of yeast model systems to study human disease“
 
 

Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić – predsjednica povjerenstva,
2. izv. prof. dr. sc. Igor Jurak  – član,
3. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj – članica.
 OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA


Temeljem javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama (NN 99/2019), mrežnoj stranici Odjela, i na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. listopada 2019. godine za izbor jednog službenika na radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Uredu pročelnika na neodređeno vrijeme  u punom radnom vremenu izabrana je Ana Milošević, a za izbor jednog službenika na radno mjesto II. vrste, viši laborant/viši tehničar na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu izabrana je Eda Jardas. Temeljem javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama (NN 99/2019), mrežnoj stranici Odjela, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „Euraxess“ za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavač iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: kineziologija na neodređeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena na Odjelu za biotehnologiju i Odjelu za informatiku izabran je mr. sc. Sergio de Privitellio.


Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
dana 25. studenoga 2019. godine objavljuje

NATJEČAJ
(interni)

za mobilnost nastavnog osoblja u razdoblju do 31.7.2021. u okviru programa Erasmus suradnja s partnerskim zemljama KA107. Natječaj možete pogledati ovdje.

 
SVEUČILIŠTE U RIJECI, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka, raspisuje
16. listopada 2019. 
NATJEČAJ
 
- za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na:
 
1.       radno mjesto I. vrste, stručni suradnik u Uredu pročelnika Odjela za biotehnologiju (m/ž - jedan izvršitelj).
Uvjeti: 
-   diplomski sveučilišni studij/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) društvenog usmjerenja, polje: pravo,
-   poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
-   poznavanje rada na računalu,
-   1 godina radnog iskustva.
Probni rad: 6 mjeseci.
 
Prednost:
- iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja.
 
2.       radno mjesto II. vrste, viši laborant/viši tehničar (m/ž - jedan izvršitelj).
Uvjeti: 
-   preddiplomski sveučilišni studij/preddiplomski stručni studij (VŠS) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva,
-   poznavanje rada na računalu,
-   1 godina radnog iskustva.
Probni rad: 3 mjeseca.
 
Prednost:
- iskustvo rada na analitičkim metodama ispitivanja lijekova
 
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.
Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije).
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslik diplome), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana), preslik osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.
Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matječić 2, Rijeka s obveznom naznakom: »Za natječaj - naziv radnog mjesta«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
16. listopada 2019.
 
NATJEČAJ
 
1.     za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent (m/ž) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 
2.     za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavač (m/ž) iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Kineziologija na neodređeno vrijeme s polovicom punog radnog vremena (50%) na Odjelu za biotehnologiju i Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
—      životopis,
—      presliku osobne iskaznice,
—      presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
—      presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti,
—      presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden) - samo za izbor pod rednim br. 1.,
—      prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—      uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci),
—      pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku.
 
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 205) s obveznom naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.
Ako se na natječaj javi kandidat stranog državljanstva, u slučaju izbora odlukom Odjelskog Vijeća utvrditi će se obveza poznavanja hrvatskog jezika (B2 razina).
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 
 
 
 Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
dana 20. rujna 2019. godine objavljuje

NATJEČAJ
(interni)

za mobilnost nastavnog osoblja u razdoblju do 31.7.2020. u okviru programa Erasmus suradnja s partnerskim zemljama KA107. Natječaj možete pogledati ovdjeNa temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju, Odjel za biotehnologiju raspisuje
(datum objave: 7. kolovoza 2019.)

 NATJEČAJ 

za izbor:
1.      jednog nastavnika/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor (m/ž) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
2.      jednog nastavnika/ice u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor (m/ž) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
3.      jednog suradnika/iceu suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistent (m/ž)iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnu djelatnicu na dugotrajnom bolovanju).
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
—     životopis,
—     preslik osobne iskaznice,
—     preslik domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
—     preslik dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti,
—     uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija (samo za izbor pod red. br. 3.),
—     motivacijsko pismo (samo za izbor pod red. br. 3.),
—     preslik Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden ili dokaz da je izbor u tijeku) - za izbor pod red. br. 1. i 2.,
—     prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—     rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu ili potvrdu da je postupak u tijeku,
—     dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
—     uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).
 
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).


Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, raspisuje

NATJEČAJ
za upis na zajednički poslijediplomski doktorski studij "Medicinska kemija" Sveučilišta u Rijeci Odjela za biotehnologiju i Medicinskog fakulteta u Rijeci u 2019./2020. akademskoj godini

 
Poslijediplomski znanstveni studij "Medicinska kemija" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz znanstvenih područja: Prirodne znanosti, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti i ostala srodna područja (studij: biotehnologije, molekularne biologije, kemije, medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, veterine i slično). Nastava se organizira u Rijeci i Zagrebu u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ i „Fidelta“ d.o.o. Broj polaznika: 20 
Uz prijavu pristupnik prilaže:
 
1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
3. prosjek ocjena diplomskog studija
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika
5. domovnicu (za hrvatske državljane) ili potvrdu o državljanstvu
6. motivacijsko pismo
7. izjava o načinu studiranja (studij u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena)
8. preporuku mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda
9. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike članaka, sudjelovanje na konferencijama i sl.)
 
Školarina za poslijediplomski studij iznosi 45.000,00 kn (15.000,00 kn x 3 godine za studente u punom radnom vremenu; 9.000,00 kn x 5 godina za studente u dijelu radnog vremena). Temeljem Odluke Odjelskog vijeća od 12. rujna 2018. godine  povlaštena školarina studenata zaposlenih na Odjelu za biotehnologiju, te studenata zaposlenih na Institutu Ruđer Bošković i Fidelta d.o.o. Zagreb iznosi 15.000,00 kn (3 x 5000,00 kn). Uplate se vrše na žiro račun Odjela za biotehnologiju: HR9823600001400486934 , poziv na broj:  OIB pristupnika.
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji.
Pristupnicima se dodjeljuju bodovi za: prosjek ocjena (maksimalno 30), preporuku mentora i plan rada (maksimalno 30), dosadašnje istraživačke aktivnosti (maksimalno 20), te motivacijsko pismo (maksimalno 20). Preporuka mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda nisu nužni za upis na doktorski studij. Minimalni uvjet za upis je prosjek ocjena od 3.5 na diplomskom studiju. Mentor mora zadovoljavati minimalne kriterije za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci (http://www.biotech.uniri.hr/hr/studiji/doktorski-sveucilisni-studij-medicinska-kemija.html).
Upisi i predavanje  o organizaciji studija organizirat će se 14.10.2019. Točno vrijeme i mjesto predavanja kao i rang lista studenata biti će objavljena 01. 10. 2019. na mrežnim stranicama Odjela https://www.biotech.uniri.hr/hr/
Za upis student sa sobom mora donijeti potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00 KN i potvrdu o uplati školarine koji se uplaćuju na žiro račun Odjela za biotehnologiju: HR9823600001400486934, poziv na broj:  OIB pristupnika.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka ili putem e-maila doktorski@biotech.uniri.hr.
Prijavna dokumentacija podnosi se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (II. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za poslijediplomski doktorski studij“. Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku kao jedan PDF dokument prema redoslijedu navedenom u natječaju na email adresu doktorski@biotech.uniri.hr ili na CD-u.
Rok za podnošenje prijava je do 30. rujna 2019. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Pročelnica Odjela za biotehnologiju donosi sljedeću

O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor
u znanstveno nastavnozvanje docent

Dr. sc. Daniela Kalafatović, pristupnica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održat će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docent na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta uRijeci.
Nastupno predavanje održat će se

u srijedu, 17. srpnja 2019. godine u 12,00 sati
u predavaonici O-268 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.

Tema nastupnog predavanja je: „Nanotehnologija peptida

Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti, predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Igor Jurak, član 3.
Doc. dr. sc. Jelena Ban,član
Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 

 
NATJEČAJ

 
za izbor:
 
1.      jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor (m/ž) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 
2.      jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor (m/ž) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
—     životopis,
—     preslik osobne iskaznice,
—     preslik domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
—     preslik dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno znanstvenom stupnju,
—     preslik Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden ili dokaz da je izbor u tijeku),
—     prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—     dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
—     uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci),
—     pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku.
 
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 

NATJEČAJ

 
za izbor jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor (m/ž) bez zasnivanja radnog odnosa iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini.
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
—     životopis,
—     preslik osobne iskaznice,
—     preslik domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
—     preslik dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno znanstvenom stupnju,
—     preslik Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden ili dokaz da je izbor u tijeku),
—     prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—     dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
—     uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci),
—     pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku.
 
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 225).
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 

NATJEČAJ

 
za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docent (m/ž) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
—     životopis,
—     presliku osobne iskaznice,
—     presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
—     presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno znanstvenom stupnju,
—     presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden ili dokaz da je izbor u tijeku),
—     prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—     dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
—     uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci),
—     pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku.
 
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 205) s obveznom naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje

  NATJEČAJ

za izbor:
1.      jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
2.      jednog suradnika/icu u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistent (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te na njima utemeljenim propisima.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
—     životopis,
—     presliku osobne iskaznice,
—     presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države,
—     prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
—     dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
—     uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).

Za izbor pod red. br. 1 pristupnici prilažu i:
—     presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti,
—     presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora).

Za izbor pod red. br. 2. pristupnici prilažu i:
—     presliku diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području (biotehnologija, biomedicina, prirodne znanosti i sl.)
—     prosjek ocjena tijekom prethodne razine studija,
—     motivacijsko pismo.

Svi pristupnici dužni su prijavu i svu popratnu dokumenatciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 205) (s obveznom naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).


Odjel za biotehnologiju pokreće postupak za izbor pročelnika
Objava: 15.1.2019

Na temelju odredaba Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/18-01/03-01, URBROJ: 2170-57-005-01-18-2 od 11. prosinca 2018. godine), Odjelsko vijeće Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci na 12. sjednici održanoj 15. siječnja 2019. godine donosi
 

O D L U K U
o pokretanju postupka za izbor pročelnika i imenovanju Povjerenstva za izbor pročelnika Odjela za biotehnologiju


Pokreće se postupak izbora pročelnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.  Postupak izbora pročelnika Odjela za biotehnologiju provesti će tročlano Povjerenstvo imenovano od strane Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju u sastavu:
1. doc. dr. sc. Jelena Ban, predsjednica,
2. doc. dr. sc. Karlo Wittine, član,
3. doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, član.

Kandidati za pročelnika dužni su, u roku od 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva, uz prijavu i životopis podnijeti i vlastiti program rada za svoj pročelnički mandat. Program rada treba biti usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta. Prijave se podnose u pisanom obliku, naslovljene na Povjerenstvo za provođenje postupka izbora pročelnika Odjela za biotehnologiju, u Ured pročelnika Odjela za biotehnologiju (O-225). Nepravovremeni i nepotpuni prijedlog Povjerenstvo će odbaciti.


Na temelju Obavijesti o rezultatima vrednovanja prijava na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ (KLASA: 003-18-18-08/01, URBROJ: 1-03/02-18-3 od 28. studenoga 2018. godine) Hrvatske zaklade za znanost i Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ

za izbor:

 1. jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektu: „Rasvjetljavanje mehanizama rezistencije na terapiju raka debelog crijeva sa mutacijom BRAF pomoću integriranog - omics pristupa“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirele Sedić,
 2. jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektu: „Bioprospecting Jadranskog mora“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Deana Markovića,
 3. jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektu: „Utjecaj redoks statusa na neuroplastičnost induciranu psihostimulansima“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski,
 4. jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektu: „Istraživanje shizofrenije kroz ekspresiju neotopivih proteina“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Nicholasa Bradshawa, 
 5. jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektu: „Istraživanje granice između neurodegeneracije i neuroregeneracije: identifikacija ključnih molekula pomoću proteomike i funkcionalnih testova na leđnoj moždini sisavaca“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Jelene Ban,
 6. jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektu: „Kontrola neurodegeneracije moduliranjem sprege između upale i proteinopatije“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivane Munitić, 
Obvezni uvjeti:
Pristupnici moraju osim uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), ispunjavati sljedeće uvjete:
-       završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij,
-       prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskog studija (min. 3.5).
Dodatni kriteriji:
-       dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživačkom radu,
-       sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 1.
Ø  praktično iskustvo u afinitetnoj kromatografiji uz pomoć HPLC,
Ø  iskustvo u provođenju SDS PAGE i Western blot analiza,
Ø   praktično iskustvo u identifikaciji proteina uz pomoć MALDI TOF masene spektrometrije i u radu s MASCOT bazom podataka,
Ø  iskustvo u analizi glikana uz pomoć MALDI TOF  masene spektrometrije i radu u GlycoMod bazi podataka.
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 2.
Ø  iskustvo rada u kemijskom laboratoriju,
Ø  izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 3.
Ø  usvojene vještine statističke obrade podataka korištenjem računalnih programa i usvojena znanja iz područja genetike,
Ø  motiviranost za znanstveni rad, samostalnost u znanstvenom mišljenu i sklonost prema timskom radu.
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 4.
Ø  iskustvo u rada s metodama istraživanja ekspresije proteina u kulturi stanica i/ili bakterija sisavaca,
Ø  iskustvo u korištenju laboratorijskih metoda poput imunofluorescencije, mikroskopije i  Western blottinga
Ø  izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 5.
Ø  iskustvo u radu sa svjetlosnom, fluorescentnom, konfokalnom i mikroskopijom atomskih sila,
Ø  iskustvo u radu s metodama istraživanja ekspresije proteina poput imunofluorescencije i Western blotting,
Ø  iskustvo u radu na kulturama stanicama i tkiva leđne moždine i srca sisavaca,
Ø  razvijanje i održavanje web stranica,
Ø  izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 6.
Ø  iskustvo u radu s tehnikama molekularne biologije i imunologije (Western blotting, RT-PCR, ELISA, protočna citometrija i sl.).
 
Prijavi na natječaj prilaže se:
-        životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada,
-        preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području,
-        motivacijsko pismo,
-        domovnica ili dokaz o državljanstvu druge države,
-        strani državljani prilažu dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.
 
Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječajapodnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (ured - 225).
Rok zaprimanja prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).Na temelju Odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju raspisuje

 
N A T J E Č A J

 za izbor:
 
1.      jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora, trajno (m/ž) iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Temeljne medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
2.      jednog (1)astavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
3.      tri (3) nastavnikau znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
4.      dva (2)  nastavnikau znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora  iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Temeljne medicinske znanosti(m/ž) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
5.      jednog (1)  nastavnikau znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora  (m/ž) iz područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: prehrambena tehnologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
6.      jednog izvršitelja/ice (1)  u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktorand (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost Utjecaj redoks stanja na neuroplastičnost induciranu psihostimulansima  (HRZZ IP-01-2018, br.2794)
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-        životopis,
-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-        presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti,
-      presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora),izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 6.
-        prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
-        dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
-        uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci)
-        motivacijsko pismo (za radno mjesto pod rednim brojem 6.)

Dodatni kriteriji za natječaj pod rednim broje 6. koji su relevantni za potrebe provođenja projekta:
1.      Praktično iskustvo u s laboratorijskim modelom Drosophila melanogaster,
2.      Iskustvo u znanstvenom radu iz područja genetike ponašanja, naročito neurobiologije ovisnosti
3.      Praktično iskustvo u radu s tehnikama za kvantifikaciju ponašanja u drosophili melanogaster,
4.      Praktično iskustvo u primjeni biokemijskih metoda (proteinska aktivnost) i metoda molekularne biologije (detekcija genske i proteinske izraženosti) i statističkih analiza,
5.      Motiviranost i posvećenost zadanoj znanstvenoj problematici, te afinitet prema timskom radu, što će se evaluirati temeljem dostavljenih dokumenata i usmenog intervjua s kandidatom.
 
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječaja podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 205) (s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, raspisuje
 

 N A T J E Č A J

za upis na zajednički poslijediplomski doktorski studij "Medicinska kemija" Sveučilišta u Rijeci Odjela za biotehnologiju mi Medicinskog fakulteta u Rijeci u 2018./2019. akademskoj godini

 
Poslijediplomski znanstveni studij "Medicinska kemija" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz znanstvenih područja: Prirodne znanosti, Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti i ostala srodna područja (studij: biotehnologije, molekularne biologije, kemije, medicine, farmacije, diplomiranih sanitarnih inženjera, veterine i slično). Nastava se organizira u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ i „Fidelta“ d.o.o. u Rijeci i Zagrebu.
Broj polaznika utvrđen je nastavnim planom i programom studija.
 
Uz prijavu pristupnik prilaže:
 
1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
3. prosjek ocjena diplomskog studija
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika
5. domovnicu (za hrvatske državljane) ili potvrdu o državljanstvu
6. Motivacijsko pismo
7. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o načinu plaćanja školarinei načinu studiranja (studij u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena)
8. preporuku mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda
9. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike članaka, sudjelovanje na konferencijama i sl.)
 
Školarina za poslijediplomski studij iznosi 45.000,00 kn (15.000,00 kn x 3 godine za studente u punom radnom vremenu; 9.000,00 kn x 5 godina za studente u dijelu radnog vremena)
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji.
Pristupnicima se dodjeljuju bodovi za: prosjek ocjena (maksimalno 30), preporuka mentora i plan rada (maksimalno 30), dosadašnje istraživačke aktivnosti (maksimalno 20), motivacijsko pismo (maksimalno 20). Preporuka mentora i mentorov trogodišnji plan rada doktoranda nisu nužni za upis na doktorski studij. Minimalni uvjet za upis je prosjek ocjena od 3.5 na diplomskom studiju. Mentor mora zadovoljavati minimalne kriterije za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci (http://www.biotech.uniri.hr/hr/studiji/doktorski-sveucilisni-studij-medicinska-kemija.html).

Upisi i tribina o organizaciji studija organizirat će se 28.09.2018. (detaljne informacije na http://www.biotech.uniri.hr).
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka ili putem e-maila doktorski@biotech.uniri.hr.
Prijavna dokumentacija podnosi se poštom ili osobno na adresi: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (II. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za poslijediplomski doktorski studij“.

Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku kao jedan PDF dokument prema redoslijedu navedenom u natječaju na email adresu doktorski@biotech.uniri.hr ili na CDu uz natječajnu dokumentaciju.  
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u javnom glasilu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na temelju Obavijesti o rezultatima vrednovanja prijava na natječaj ''Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti'' (DOK-01-2018) Hrvatske zaklade za znanost i Odluke Odjelskog vijeća za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor:
1.           jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
(m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja:
Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na projektu: ''Uloga fosfoinozitida u nastanku trombocita'' pod mentorstvom doc. dr. sc. Antonije Jurak Begonja.
Obvezni uvjeti:
Pristupnici moraju pored uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), ispunjavati sljedeće uvjete:
- završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij,
- prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskog studija (min. 3.5),
Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 1. - Iskustvo u eksperimentalnim tehnikama imunofluorescencije
- Iskustvo rada sa pokusnim životinjama
- Iskustvo u eksperimentalnim in vitro modelima  istraživanja megakariopoeze - Sudjelovanje na znanstvenim kongresima i ljetnim školama

Prijavi na natječaj prilaže se:
-             životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada,
-             preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg
diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području,
-             motivacijsko pismo,
-             domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-             strani državljani prilažu dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,
-             uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim
psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).
 
Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječaja podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (ured - 225).
Rok zaprimanja prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na temelju Odluka Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, za potrebe nastave na doktorskom studiju „ Medicinska kemija“  na preddiplomskom studiju i diplomskim studijima, Odjel za biotehnologiju raspisuje
               

NATJEČAJ

 
Za izbor tri (3) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) iz znanstvenog područja: biomedicina i zdravstvo,  znanstvenog polja: farmacija, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
dva (2) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
 
Prijavi na natječaj prilaže se:
-              životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada,
-              preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području,
-              dokaz (potvrdu) o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
-              presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz je izbor u tijeku)
-              prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate  radova relevantnih za izbor
-              domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-              strani državljani prilažu dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,
-              potvrda o citiranosti radova,
-              uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).
 
Pristupnici su obvezni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci i Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 22. svibnja 2018., Sveučilište u Rijeci objavilo je

 

JAVNI POZIV
ZA IZBOR PREDSTOJNIKA DOKTORSKE ŠKOLE
SVEUČILIŠTA U RIJECI

 


 

Na temelju Obavijesti o rezultatima vrednovanja prijava na natječaj ''Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti'' (DOK-01-2018) Hrvatske zaklade za znanost i Odluke Odjelskog vijeća za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor:

 1. jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektu: ''Uloga fosfoinozitida u nastanku trombocita'' pod mentorstvom doc. dr. sc. Antonije Jurak Begonja.
 
 1. jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektu: ''Istraživanje granice između neurodegeneracije i neuroregeneracije: identifikacija ključnih molekula pomoću proteomike i funkcionalnih testova na leđnoj moždini sisavaca (DefineREgenAgeMode)'' pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović.
Obvezni uvjeti:
Pristupnici moraju pored uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), ispunjavati slijedeće uvjete:
-       završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij,
-       prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskog studija (min. 3.5),
 
Dodatni kriteriji:
-       dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
-       sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.
 
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 1.
-       Iskustvo u eksperimentalnim tehnikama imunofluorescencije
-       Iskustvo rada sa pokusnim životinjama
-       Iskustvo u eksperimentalnim in vitro modelima za istraživanje hematopoeze 
 
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom za izbor pod rednim brojem 2.
-       Iskustvo u eksperimentalnim tehnikama imunofluorescencije i proteomike (masena spektrometrija)
-       Iskustvo u eksperimentalnim in vitro modelima sisavaca za istraživanje ozljeda leđne moždine
-       Sudjelovanje na znanstvenim kongresima i školama iz područja neuroznanosti i proteomike
 
Prijavi na natječaj prilaže se:
-        životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada,
-        preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području,
-        potvrda o upisu na doktorski studij,
-        motivacijsko pismo,
-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-        strani državljani prilažu dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,
-        uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).
 
Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
 
Prijaves dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječajapodnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (ured - 225).
Rok zaprimanja prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Odjel za biotehnologiju pokreće postupak za izbor pročelnika
Objava: 27.4.2018


Na temelju odredaba Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/15-01/01-01, URBROJ: 2170-57-01-15-2 od 04. veljače 2015. godine), Odjelsko vijeće Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci na 33. sjednici održanoj 27. travnja 2018. godine donosi

 
O D L U K U o pokretanju postupka za izbor pročelnika i imenovanju Povjerenstva za izbor pročelnika Odjela za biotehnologiju

Pokreće se postupak izbora pročelnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.  Postupak izbora pročelnika Odjela za biotehnologiju provesti će tročlano Povjerenstvo imenovano od strane Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju u sastavu:
1. doc. dr. sc. Jelena Ban, predsjednica,
2. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj, član,
3. doc. dr. sc. Elitza Markova Car, član.

Kandidati za pročelnika dužni su, u roku od 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva, uz prijavu i životopis podnijeti i vlastiti program rada za svoj pročelnički mandat. Program rada treba biti usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlog Povjerenstvo će odbaciti.SVEUČILIŠTE U RIJECI, ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, Radmile Matejčić 2, raspisuje NATJEČAJ

 
1.    za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka privremeno odsutnog djelatnika) u punom radnom vremenu na radno mjesto:
 
a)              II. vrste,viši laborant(m/ž - jedan izvršitelj)
 
Uvjeti:      
-        preddiplomski sveučilišni ili stručni studij  (VŠS) prirodnog ili tehničkog usmjerenja
-         poznavanje rada na računalu,
-         jedna (1) godina radnog iskustva
 
Prednost:            
-         iskustvo rada u javnim ustanovama visokog obrazovanja,
 

 
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi.Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona,  e-mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu natječajne dokumentacije). Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili po  tvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).Sveučilište zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj. Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama. Prijave s prilozima podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić 2, u Ured pročelnika Odjela za biotehnologiju, Rijeka s obaveznom naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).
Odjel za biotehnologiju pokreće postupak za izbor pročelnika
Objava: 28.3.2018


Na temelju odredaba Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/15-01/01-01, URBROJ: 2170-57-01-15-2 od 04. veljače 2015. godine), Odjelsko vijeće Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci na 31. sjednici održanoj .28. ožujka 2018. godine donosi

  
O D L U K U o pokretanju postupka za izbor pročelnika i imenovanju Povjerenstva za izbor pročelnika Odjela za biotehnologiju

 

Pokreće se postupak izbora pročelnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.  Postupak izbora pročelnika Odjela za biotehnologiju provesti će tročlano Povjerenstvo imenovano od strane Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju u sastavu:
1. doc. dr. sc. Jelena Ban, predsjednica,
2. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj, član,
3. doc. dr. sc. Elitza Markova Car, član..

 

Kandidati za pročelnika dužni su, u roku od 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva, uz prijavu i životopis podnijeti i vlastiti program rada za svoj pročelnički mandat. Program rada treba biti usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlog Povjerenstvo će odbaciti.
 
pročelnica Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac

Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 

N A T J E Č A J

Za izbor
 

jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja: Kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa.

jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa.

dva (2) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa.

tri (3) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa.

četiri (4) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (m/ž) iz područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja: kemija, bez zasnivanja radnog odnosa.

Jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (m/ž) iz područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja: kemija, bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijavi na natječaj prilaže se:

-              životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada,
-              preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području,
-              dokaz (potvrdu) o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
-              presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz je izbor u tijeku)
-              prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove odnosno separate radova relevantnih za izbor
-              domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-              strani državljani prilažu dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,
-              potvrda o citiranosti radova,
-              uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).

Pristupnici su obvezni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u. Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od
objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


 

 


Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, raspisuje

 N A T J E Č A J
za upis na zajednički poslijediplomski doktorski studij
"Medicinska kemija" Sveučilišta u Rijeci Odjela za biotehnologiju
i Medicinskog fakulteta u Rijeci u 2017./2018. akademskoj godini

             Objavljeno: 15. rujna 2017.

Poslijediplomski znanstveni studij "Medicinska kemija" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva (studij: medicine, farmacije, diplomiranih sanitarnih inženjera, veterine) i ostalih srodnih područja (studij-smjer: ekologije, molekularne biologije, kemije, biotehnologije i slično). Nastava se organizira u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Institutom „Ruđer Bošković“ i „Fidelta“ d.o.o. Zagreb.
Broj polaznika utvrđen je nastavnim planom i programom studija.

Uz prijavu pristupnik treba priložiti:
1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
3. dokaz o poznavanju stranog jezika
4. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o načinu plaćanja školarine
5. prosjek ocjena diplomskog studija
6. preporuku mentora istraživačkog rada  
7. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike radova)
8. rodni list
9. domovnicu (za hrvatske državljane) ili potvrdu o državljanstvu
 
Školarina za poslijediplomski studij iznosi 15.000,00 kn po godini (za 2 semestra), a za studente u dijelu radnog vremena 8.400,00 kn.
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji.
Pristupnici koji su priložili važeće prijave podliježu razradbenom postupku u kome se boduje prosjek ocjena (30 maksimalno), preporuka mentora istraživačkog rada (30 maksimalno), dosadašnji istraživački rad i publikacije (20 maksimalno), te provjera motivacije pred Povjerenstvom (20 maksimalno). Kandidati koji ne prilože preporuku mentora u natječajnom postupku, u razredbenom postupku ne mogu dobiti bodove, ali preporuka mentora nije uvjet za upis na studij.
Predavanja će se održavati u Rijeci i Zagrebu. Za vrijeme natječajnog postupka biti će organizirana tribina o organizaciji studija, a datum će biti naknadno objavljen na web stranicama Odjela za biotehnologiju.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti svakodnevno na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, putem e-maila ured@biotech.uniri.hr .
Prijave za upis podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresi: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (II. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za poslijediplomski doktorski studij“.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u javnom glasilu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje

 N A T J E Č A J

za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju (m/ž) za znanstveno područje: Biomedicina i zdravstvo, polje: Temeljen medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15).
Prijavi na natječaj prilaže se:
-        životopis,
-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-        presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti,
-        presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora),
-        prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
-        dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
-        uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u Rijeci).
Pristupnici su obvezni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Pročelnica Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci dana 19. travnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

Dr. sc. Nicholas Bradshaw, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u  interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docent na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 24.  travnja  2017. godine u 11,00 sati u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.

Tema nastupnog predavanja je: "Identifying genes and proteins for mental illness"

Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić - predsjednica povjerenstva,
2. izv. prof. dr. sc. Dean Marković  - član,
3. Doc. dr. sc. Ivana Munitić - član.Pročelnica Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci dana 19. travnja 2017. godine donosi
 

O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

Dr. sc. Julija Erhardt pristupnica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent u  interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docent na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 24.  travnja  2017. godine u 12,00 sati u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.

Tema nastupnog predavanja je: "Neuroetika: specifičnosti neuroznanosti i vezana etička pitanja"

Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić - predsjednica povjerenstva,
2. izv. prof. dr. sc. Dean Marković  - član,
3. Doc. dr. sc. Ivana Munitić - član.

 

Odjel za biotehnologiju
dana 10. ožujka 2017. godine objavljuje
 
N A T J E Č A J
za nastavno i nenastavno osoblje, te studente
za mobilnost u akademskoj godini 2016./2017.
u okviru programa Erasmus+ suradnja sa Sveučilištem Laval u Kanadi
(University of Laval, Quebec, Canada)

  objavljeno 10. ožujka 2017.

Detaljan opis: Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci objavljuje Natječaj za izbor nastavnog i nenastavnog osoblja, te studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za održavanje nastave odnosno stručno usavršavanje i mobilnost u svrhu studija na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u Kanadi u akademskoj godini 2017/2018.
                           
1. Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:
-       održavanja nastave (za nastavno osoblje) u periodu od 2 tjedna
-       stručnog usavršavanja (za nastavno i nenastavno osoblje) u periodu od 2 tjedna
 
2. Studenti 3-će razine studija (doktorandi) se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu studija u svrhu u periodu od 5 mjeseci.
 
Stručno usavršavanje može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:
-       pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog treninga usmjerenog na profesionalne potrebe sudionika te;
-       job shadowingtj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanu njihovih stručnih aktivnosti.
 
Mobilnost mora biti organizirana i provedena isključivo u razdoblju od 1. lipnja 2017. do 31. svibnja 2018.
Rok za prijavu:  15. ožujka 2017.Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 
N A T J E Č A J

                                                                                                                                                                                                                                                                               Objavljeno:    27.1.2017.


za izbor jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž)na određeno vrijeme s punim radnim vremenom iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja: polja: Biotehnologija u biomedicini.
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH i 60/15) i na njemu utemeljenim propisima.
Prijavi na natječaj treba priložiti:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
– presliku diplome
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
– popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantne za izbor
– svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor).
Pristupnici moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države.
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici su dužni prijavu i životopis dostaviti i na CD-u.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 
N A T J E Č A J
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Objavljeno:    13.1.2017.

za izbor jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja: polja: Biotehnologija u biomedicini.
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH i 60/15) i na njemu utemeljenim propisima.
Prijavi na natječaj treba priložiti:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
– presliku diplome
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
– popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantne za izbor
– svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor).
Pristupnici moraju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države.
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici su dužni prijavu i životopis dostaviti i na CD-u.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 
N A T J E Č A J
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Objavljeno:    30.12.2016.

1.    za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (m/ž) iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja: Temeljne medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa;
2.    za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i naradno mjestoposlijedoktorand (m/ž) iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Biologija, na određeno vrijeme, do povratka privremenog odsutnog djelatnika, u punom radnom vremenu;
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15).
Prijavi na natječaj prilaže se:
-          životopis,
-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-          presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti,
-          presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora) (za radno mjesto pod red. br. 1.)
-          prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor,
-          uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor).
 
Pristupnici su obvezni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 
N A T J E Č A J
                                                

                                                                                                                                        Objavljeno:  23. studenoga 2016.

1.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
2.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
3.    za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjestodocenta (m/ž) iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Ekonomije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (50 %, nastava na Odjelu za biotehnologiju i 50 %, stručno istraživački rad u Uredu za transfer tehnologije);
4.    za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i naradno mjestoasistenta (m/ž) iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, polja: Nutricionizam na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;
5.    za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i naradno mjestoasistenta (m/ž) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15).
Prijavi na natječaj prilaže se:
-          životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
-          domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-          presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno znanstvenom stupnju,
-          presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora) (za radno mjesto pod red. br. 1., 2. i 3.),
-          prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor (za radno mjesto pod red. br. 1., 2. i 3.),
-          uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija (za izbor br. 4. i 5.),
-          uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor).
-          prednost kandidatima s poznavanjem rada na masenoj spektrometriji za radno mjesto pod rednim brojem 4.
Pristupnici su obvezni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
6. za prijem u radni odnos naneodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na položajno radno mjesto I. vrste:
- voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica - Ureda pročelnika Odjela za biotehnologiju (m/ž – jedan izvršitelj);
      Uvjeti:        -diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) iz društvenog područja, polje ekonomija ili pravo,
                            -izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
                            - poznavanje rada na računalu,
                            - 3 godine radnog iskustva,
      Prednost:  - iskustvo rada u sustavu visokog obrazovanja,
                            - poznavanje Microsoft Office alata i Share Pointa.
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).
Uz prijavu na natječaj prijavitelji su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi (diploma), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.
Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka.
Prijavitelj koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će obavljeno testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.
Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
O rezultatima natječaja prijavitelji će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.
Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.
Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).


Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, raspisuje
 
N A T J E Č A J

za upis na poslijediplomski doktorski studij
"Medicinska kemija"
u 2016./2017. akademskoj godini

Objavljeno 12.07.2016.

Poslijediplomski znanstveni studij "Medicinska kemija" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva (studij: medicine, farmacije, diplomiranih sanitarnih inženjera, veterine) i ostalih srodnih područja (studij-smjer: ekologije, molekularne biologije, kemije, biotehnologije i slično). Nastava se organizira u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“, „Fidelta“ d.o.o. Zagreb i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.
Broj polaznika utvrđen je nastavnim planom i programom studija.

 
Uz prijavu pristupnik treba priložiti:
 
1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
3. dokaz o poznavanju stranog jezika
4. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o načinu plaćanja školarine
5. prosjek ocjena diplomskog studija
6. preporuku mentora istraživačkog rada  
7. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike radova)
8. rodni list
9. domovnicu (za hrvatske državljane) ili potvrdu o državljanstvu
 

Školarina za poslijediplomski studij iznosi 15.000,00 kn po godini (za 2 semestra), a za studente u dijelu radnog vremena 8.400,00 kn.
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji.
Pristupnici koji su priložili važeće prijave podliježu razradbenom postupku u kome se boduje prosjek ocjena (30 maksimalno), preporuka mentora istraživačkog rada (30 maksimalno), dosadašnji istraživački rad i publikacije (20 maksimalno), te provjera motivacije pred Povjerenstvom (20 maksimalno). Kandidati koji ne prilože preporuku mentora u natječajnom postupku, u razredbenom postupku ne mogu dobiti bodove, ali preporuka mentora nije uvjet za upis na studij.
Predavanja će se održavati u Rijeci i Zagrebu. Za vrijeme natječajnog postupka biti će organizirana tribina o organizaciji studija, a datum će biti naknadno objavljen na web stranicama Odjela za biotehnologiju.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti svakodnevno na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, putem e-maila ured@biotech.uniri.hr .
Prijave za upis podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresi: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (II. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za poslijediplomski doktorski studij“.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u javnom glasilu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 
NATJEČAJ

 Objavljeno 08.07.2016.

za izbor:
1.tri (3) doktoranada u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž)siz interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja biotehnologija u biomedicinina određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), s punim radnim vremenom, na projektima kako slijedi:
a) »The role of phosphoinositides in platelet formation«, voditeljice doc. dr. sc. Antonije Jurak Begonja;
b) »Synthesis and CytostatIc Evaluations of NovEl Nitrogen heTeRocycles library«, voditelja prof. dr. sc. Krešimir Paveilić;
c) »Role of Activating Transcription Factor 3 and related molecules in the activation of spinal cord endogenous stem/progenitor cells« voditeljice izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović.
 
Pristupnici moraju pored uvjeta utvrđenih odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH) ispunjavati i sljedeće uvjete:
– završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
– prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskog studija (min. 3,5)
– aktivno poznavanje engleskog jezika.
Sukladno uputama HRZZ koja financira projekte i zapošljavanje na istima prednost pri izboru imat će pristupnici koji su na prethodnim razinama studija pokazali izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, a to dokazuju dostavljanjem dokaza o ostvarenim priznanjima, nagradama i sl. za postignutu izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu i druge dokaze o sudjelovanju u znanstveno – istraživačkom radu, popis objavljenih radova i osobnih izlaganja na znanstvenim konferencijama i sl.
 
2. jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radnom mjestu poslijedoktoranda (m/ž)iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Temeljne medicinske znanosti, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
3.jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (m/ž) iz interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
4. jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (m/ž)iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja: Kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
5. dva (2) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž)iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja: Kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
6.  jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž)iz interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH i 60/15).
 
Prijavi na natječaj prilaže se:
-        životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada,
-        preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u odgovarajućem području,
-        prijepis ocjena s prethodnih razina studija (za radna mjesta pod red. br. 1 i 2),
-        dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (za radna mjesta pod red. br. od 2 do 6)
-        presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz je izbor u tijeku) (za radna mjesta pod red. br. od 2 do 6)
-        prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor (za radna mjesta pod red. br. od 2 do 6)
-        motivacijsko pismo (za radno mjesto pod red. br. 1),
-        pisma preporuke, (za radno mjesto pod red. br. 1),
-        diplomski rad ako je javno dostupan (za radno mjesto pod red. br. 1),
-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-        strani državljani prilažu dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,
-        uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim, osobinama (za prvi izbor),
-        ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti (za radno mjesto pod red. br. 1),                   
Pristupnici su dužni prijavu i životopis dostaviti i na CD-u.
 
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječaja podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 205) (s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe)
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 

                                                                                                                                     Sveučilište u Rijeci

                                                                                                                                Odjel za biotehnologiju

Na temelju Odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju objavljuje
 
PONIŠTENJE NATJEČAJA
objavljenog u Narodnim novinama br 33/16 od 15. travnja 2016. godine:
 

za izbor tri (3) doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanja iz interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektima kako slijedi:
a) »The role of phosphoinositides in platelet formation«, voditeljice doc. dr. sc. Antonije Jurak Begonja
b) »Synthesis and CytostatIc Evaluations of NovEl Nitrogen heTeRocycles library«, voditelja prof. dr. sc. Krešimir Paveilić
c) »Role of Activating Transcription Factor 3 and related molecules in the activation of spinal cord endogenous stem/progenitor cells« voditeljice izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović.

 
                                                                                                                                     Sveučilište u Rijeci
                                                                                                                                Odjel za biotehnologiju
 

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci
raspisuje

Natječaj za sufinanciranje organizacije skupova

i

Natječaj za sufinanciranje sudjelovanja na skupovima

 

Više informacija možete pronaći na poveznici: http://www.zaklada.uniri.hr/zaklada/2016/05/raspisana-dva-natjecaja-zaklade-sveucilista-u-rijeci/

 
Rok za podnošenje prijava je 02. lipnja 2016.SVEUČILIŠTE U RIJECI – ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, Radmile Matejčić 2
raspisuje
 
NATJEČAJ

 
na temelju Obavijesti o rezultatima vrednovanja prijava na natječaj ''Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti'' Hrvatske zaklade za znanost. i Odluke Odjelskog vijeća, Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci za izbor:

1. tri (3) doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanja iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja Biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektima kako slijedi:

a)    "The role of phosphoinositides in platelet formation", voditeljice doc. dr. sc. Antonije Jurak Begonja
b)    "Synthesis and CytostatIc Evaluations of NovEl Nitrogen heTeRocycles library", voditelja prof. dr. sc. Krešimir Paveilić
c)    "Role of Activating Transcription Factor 3 and related molecules in the activation of spinal cord endogenous stem/progenitor cells" voditeljice izv. prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović

Pristupnici moraju pored uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15), ispunjavati sljedeće uvjete:

-       završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij,
-       prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskog studija (min. 3,5),
-       aktivno poznavanje engleskog jezika,

Sukladno uputama HRZZ koja financira projekte i zapošljavanje na istima prednost pri izboru imat će pristupnici koji su na prethodnim razinama studija pokazali izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, a isto dokazuju dostavljanjem dokaza o ostvarenim priznanjima, nagradama i sl. za postignutu izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu i druge dokaze o sudjelovanju u znanstveno - istraživačkom radu, popis objavljenih radova i osobnih izlaganja na znanstvenim konferencijama i sl.
 
Prijavi na natječaj prilaže se:

-        životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada,
-        preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog
         studija u odgovarajućem području (sukladno točkama a), b), c)),
-        prijepis ocjena s prethodnih razina studija,
-        motivacijsko pismo,
-        pisma preporuke,
-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države ,
-        strani državljani prilažu dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,
-        diplomski rad, ukoliko je javno dostupan,
-        uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
         (za prvi izbor).
 

2. na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci za izbor:

 1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent (m/ž) iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini bez zasnivanja radnog odnosa,
 2. jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta (m/ž) izInterdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme (do povratka privremeno odsutne djelatnice), u punom radnom vremenu.
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15).

Prijavi na natječaj prilaže se:
-        životopis,
-        presliku dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno znanstvenom stupnju,
-        domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države,
-        presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je
         proveden postupak izbora ili dokaz je izbor u tijeku) (za radno mjesto pod red. br. 2.)
-        prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova
         relevantnih za izbor (za radno mjesto pod red. br. 2.)
-        prijepis ocjena s prethodnih razina studija, (za radno mjesto pod red. br. 3.)
-        strani državljani prilažu dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,
-        uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
         (za prvi izbor).
 
Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječaja podnose se poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 205) (s naznakom radnog mjesta za koje se pristupnik natječe).

Rok zaprimanja prijava je 30 dana od dana objave natječaja.   

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 


Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Sveučilišta u Rijeci Odjela za biotehnologiju, raspisuje se
 
NATJEČAJ
za izbor
a) jednog radnika na radno mjesto II vrste – viši laborantna određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za privremeno odsutnog djelatnika)
Uvjeti:
- preddiplomski sveučilišni ili stručni studij  (VŠS) prirodnog ili tehničkog usmjerenja,
- poznavanje rada na računalu,
- jedna godina radnog iskustva.
Prijavi na natječaj treba priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi,
– presliku domovnice ili osobne iskaznice,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o radnom stažu.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljen razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.
Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom
Pročelnica Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 
 
ODLUKU
 
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje viši predavač
 
Dr. sc. Danijela Štanfel, pristupnica za izbor u naslovno nastavno zvanje viši predavač iz područja prirodnih znanosti, polja kemija, grane analitička kemija, održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u naslovno nastavno zvanje višeg predavača na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.

Nastupno predavanje održati će se  
u petak, 29. siječnja 2016. godine u 9,00 sati
u predavaonici O-268 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.
 
Tema nastupnog predavanja je: „Ispitivanje otpuštanja djelatne tvari iz farmaceutskog oblika”

Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1.            Doc. dr. sc. Karlo Wittine  – predsjednik
2.            Doc. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car - član
3.            Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – član

Sveučilište u Rijeci raspisuje
NATJEČAJ 
 
 


za dodjelu stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci u 2015./2016. akademskoj godini. Rok za podnošenja online prijava je 12. veljače 2016. godine u 14:00 sati. Više o natječaju možete saznati ovdje
 Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra u Rijeci raspisuje 
 
NATJEČAJ 
 

za odabir studenta-asistenta za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci.

Ured za studente s invaliditetom traži redovite studente za pružanje potpore studentima s invaliditetom na Ekonomskom  fakultetu  Sveučilišta  u  Rijeci  tijekom  ljetnog semestra ak.god.2015./2016. Potpora studentima s invaliditetom može uključivati potporu pri kretanju (dolazak/odlazak na fakultet i kretanju po prostoru, rješavanje nekih administrativnih procedura, nabava literature, fotokopiranje) te pomoć u praćenju nastave na studiju  informatike,  a  sve  u  skladu  s  unaprijed  definiranim  potrebama  studenata  s  invaliditetom. Odabrani studenti-asistenti će proći kratku edukaciju s ciljem pružanja informacija o načinima pružanja potpore. Rad će biti honoriran putem studentskog ugovora.  

 

 

UPUTE ZA PRIJAVU: 
 

Prijava  na  natječaj  treba  sadržavati  ispunjenu  prijavnicu  koja  se  nalazi  na  mrežnoj  stranici  Ureda  za studente s invaliditetom www.ssc.uniri.hr/ured-za-studente-s-invaliditetom.   

Ispunjenu  prijavnicu  potrebno  je  dostaviti  putem  elektronske  pošte  na  adresu  Ured  za  studente s invaliditetom: uredssi@uniri.hr  ili osobno u prostorije Ureda za studente s invaliditetom, Kampus na Trsatu (zgrada Građevinskog fakulteta), Radmile Matejčić 3.  
 

Rok za podnošenje prijava je 20.01.2016., a rezultati natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Ureda za studente s invaliditetom (www.ssc.uniri.hr/ured-za-studente-s-invaliditetom) 25.01.2016.

U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća možete kontaktirati Ured za studente s invaliditetom putem maila 

uredssi@uniri.hr ili telefona 265 844.  Hrvatska udruga genetičkih inženjera (HUGI) objavljuje
 
NATJEČAJ

za dodjelu godišnje nagrade Hrvatske udruge genetičkih inženjera Zoran Zgaga za akademsku godinu 2014./2015.
Nagrada je posvećena uspomeni na Zorana Zgagu, redovitog profesora Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, jednog od osnivača i predsjednika Hrvatske udruge genetičkih inženjera koji je generacije studenata poučavao molekularnoj genetici i genetičkom inženjerstvu.

UVJETI NATJEČAJA
Pravo natjecanja za Nagradu imaju sve osobe koje su završile neki od Sveučilišnih diplomskih studija u Republici Hrvatskoj, a tijekom izrade diplomskog rada su primjenjivale metode genetičkog inženjerstva te u godini u kojoj je raspisan natječaj navršavaju najviše 26 godina života.
Istom pristupniku Nagrada se može dodijeliti samo jednom.
Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. U slučaju da više dobitnika dijeli Nagradu, novčani iznos dijeli se na jednake dijelove, a svaki dobitnik dobiva zasebnu povelju.
Nagrada se dodjeljuje na Godišnjoj Skupštini HUGI-a nakon što dobitnik ili dobitnici Nagrade održe predavanje na temu nagrađenog diplomskog rada.
Prijava za Nagradu mora sadržavati:
- životopis kandidata
- cjeloviti diplomski rad u tiskanom i elektroničkom obliku
- preporuku mentora diplomskog rada uz napomenu da li je diplomski rad već rezultirao znanstvenom publikacijom i/ili prezentacijom na znanstvenom skupu (priložiti navedeni znanstveni rad ili sažetak kongresnog priopćenja)

Prijave na natječaj primaju se do 30.12.2015. godine na adresu:
Prirodoslovno-matematički fakultet
Hrvatska udruga genetičkih inženjera
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb
sa naznakom: Za nagradu Zoran Zgaga
Cjelokupnu prijavu neophodno je poslati i elektroničkom poštom na hugi@biol.pmf.hr, također do 30.12.2015. godine.
Povjerenstvo za dodjelu Nagrade objavit će rezultate
Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje:
 

NATJEČAJ

za izbor
 1. jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, polja: Veterinarska medicina, grana: Temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 
2. jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti: polja: Kemija, grana: Organska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 
3. jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno–nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, polja: Kliničke medicinske znanosti,
 
4. dva nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, polja: Temeljne medicinske znanosti,
 
5. jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, polja: Temeljne medicinske znanosti,
 
6. dva nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, polja: Kemija,
 
7. jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, polja: Kemija, grane: Organska kemija,
 
8. dva nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, polja: Kliničke medicinske znanosti,
 
9. jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva, polja: Temeljne medicinske znanosti,
 
10. jednog nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, polja: Kemija,
 
11. jednog nastavnika (m/ž) u naslovno zvanje višeg predavačaiz znanstvenog područja: Prirodne znanosti: polja: Kemija, grana: Analitička kemija,
 
12. jednog asistenta (m/ž) u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, polja: Biotehnologija, na određeno vrijem u punom radnom vremenu,
 
13. jednog suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja: biomedicine i zdravstva, polja temeljne medicinske znanosti, područja prirodnih znanosti, polje biologije ili interdisciplinarnog područja znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad na projektu HRZZ ''Uloga nekodirajućih RNA u regulaciji latencije herpes simpleks virusa 1'',

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH) i na njemu utemeljenim propisima.
 
Prijavi na natječaj treba priložiti:
– životopis,
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju,
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
– dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani)
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već proveden),
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
– popis znanstvenih i stručnih radova te značajnije radova,
• za izbor pod red. br. 12pristupnici prilažu i:
– prijepis ocjena tijekom studija,
• za izbor pod red. br. 13pristupnici prilažu i:
– kontakt adrese za pisma preporuke, a prednost imaju kandidati s iskustvom u molekularnoj biologiji i radu sa stanicama u kulturi koja se dokazuje odgovarajućom ispravom .
 
Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku te su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Prijave se dostavljaju poštom (preporučeno) ili osobnom dostavom u roku od 30 dana od objave natječaja, na adresu: Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom ''Prijava na natječaj''.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Odjel za biotehnologiju
Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju objavljuje
 
DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA
 
objavljenog u Narodnim novinama br. 107 od 7. listopada 2015., na web-stranici Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i Novom listu i ispravljenog u Narodnim novinama br. 115 od 23. listopada 2015. godinie, na web-stranici Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i Novom listu
Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na izbor:
1. a) jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za interdisciplinarno područje znanosti, polje: biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 
1. b) tri nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: biotehnologija u biomedicini,
 
1. c) pet nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora  za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: biotehnologija u biomedicini (poništava se začetiri izvršitelja),
 
1. d) šest nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: biotehnologija u biomedicni (poništava se začetiri izvršitelja),
 
1. e) jednog nastavnika (m/ž) u naslovno zvanje višeg predavača za Interisciplinarno područje znanosti, polje: biotehnologija u biomedicini.
 
Odjel za biotehnologiju
 Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci objavljuje
 
ISPRAVAK DJELA NATJEČAJA
 
objavljenog u Narodnim novinama br. 107 od 7. listopada 2015., na web-stranici Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i Novom listu. Ispravlja se dio natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 1.b) i 1.c) i glasi: 
1. b) tri nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno--nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: Biotehnologija u biomedicini,
c) pet nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno--nastavno zvanje redovitog profesora  za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: Biotehnologija u biomedicini,
U ostalom dijelu, natječaj se ne mijenja.Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za izbor
1.
a) jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno--nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: Biotehnologija u biomedicini na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,
 
b) dva nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno--nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: Biotehnologija u biomedicini,
 
c) šest nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno--nastavno zvanje redovitog profesora  za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: Biotehnologija u biomedicini,
 
d) šest nastavnika (m/ž) u naslovno znanstveno--nastavno zvanje izvanrednog profesora  za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: Biotehnologija u biomedicini,
 
e) jednog nastavnika (m/ž) u naslovno zvanje višeg predavača za Interdisciplinarno područje znanosti, polje: Biotehnologija u biomedicini,
 
f) jednog suradnika (m/ž) u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto poslijedoktoranda iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad na projektu HRZZ ''Uloga nekodirajućih RNA u regulaciji latencije herpes simpleks virusa 1'',

g) jednog asistenta (m/ž) u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta za znanstveno područje: Tehničke znanosti, polje: Temeljne tehničke znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biotehnologiju, a dijelom radnog vremena u Centru za napredno računanje i modeliranje,
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 101/14 – Odluka USRH).
 
Prijavi na natječaj treba priložiti:
– životopis,
– presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju,
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
– za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,
– odluku o izboru u znanstveno zvanje (ako pristupnik ima izbor),
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
– popis znanstvenih i stručnih radova te značajnije radove.
• za izbor f) pristupnici prilažu i:
– kontakt adrese za pisma preporuke,
– prednost imaju kandidati s iskustvom u molekularnoj biologiji i radu sa stanicama u kulturi.
• za izbor g) pristupnici prilažu i:
– uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija.
 
2.
a) jednog radnika na radno mjesto III vrste – laborant/tehničarna određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti: SSS prirodoslovne ili tehničke struke, poznavanje rada na računalu,radno iskustvo: 1 godina.

Prijavi na natječaj treba priložiti:
– životopis,
– presliku svjedodžbe,
– presliku domovnice,
– dokaz o radnom iskustvu
– prednost kandidatima s poznavanjem metode rada na plinskom kromatografu i rada u istraživačkom laboratoriju (prednost se dokazuje potvrdom)

 
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u (osim za izbor pod rednim brojem 2.)
Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana za izbore pod rednim brojem 1 i osam (8) dana za izbor pod rednim brojem 2 od dana objave natječaja u Narodnim novinama poštom (preporučeno) na Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju
 
 
 


Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra u Rijeci raspisuje 
 
NATJEČAJ 
 
za odabir studenta-asistenta za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci.
 
Ured za studente s invaliditetom traži redovite studente za pružanje potpore studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci tijekom zimskog semestra ak.god.2015./2016. Potpora studentima s invaliditetom može uključivati potporu pri kretanju (dolazak/odlazak na fakultet i kretanju po prostoru, rješavanje nekih administrativnih procedura, nabava literature, fotokopiranje) te pomoć u praćenju nastave na studiju  informatike,  a  sve  u  skladu  s  unaprijed  definiranim  potrebama  studenata  s  invaliditetom. Odabrani studenti-asistenti će proći kratku edukaciju s ciljem pružanja informacija o načinima pružanja potpore. Rad će biti honoriran putem studentskog ugovora.  
 
UPUTE ZA PRIJAVU: 
Prijava  na  natječaj  treba  sadržavati  ispunjenu  prijavnicu  koja  se  nalazi  na  mrežnoj  stranici  Ureda  za studente s invaliditetom www.ssc.uniri.hr/ured-za-studente-s-invaliditetom.   
Ispunjenu  prijavnicu  potrebno  je  dostaviti  putem  elektronske  pošte  na  adresu  Ured  za  studente s invaliditetom: uredssi@uniri.hr  ili osobno u prostorije Ureda za studente s invaliditetom, Kampus na Trsatu (zgrada Građevinskog fakulteta), Radmile Matejčić 3.  
 
Rok za podnošenje prijava je 18.09.2015., a rezultati natječaja objaviti će se na mrežnoj stranici Ureda za studente s invaliditetom (www.ssc.uniri.hr/ured-za-studente-s-invaliditetom) 28.09.2015. 

U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća možete kontaktirati Ured za studente s invaliditetom putem maila 
uredssi@uniri.hr ili telefona 265 844.  
 
 Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

NATJEČAJ

1. za rad na projektu »Program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja za projekte mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103)« za popunu radnog mjesta I. vrste:

– stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 2 izvršitelja).

Uvjeti: sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima) društvenog/humanističkog smjera, aktivno znanje engleskog i još jednog stranog jezika, poznavanje rada na računalu, prednost kandidatima s iskustvom rada na programima Europske komisije.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, kopiju odgovarajuće diplome, dokaz o iskustvu rada na programima Europske komisije (potvrda poslodavca), motivacijsko pismo u kojem će naznačiti svoje dosadašnje iskustvo u radu na projektima Europske komisije i motivaciju za rad na ovom radnom mjestu.

2. za rad na projektu »Uloga miRNA domaćina kod replikacije herpes simpleks virusa« za popunu radnih mjesta:

a) mladi istraživač – doktorand na Odjelu za biotehnologiju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 2 izvršitelja);

b) projektni administrator na Odjelu za biotehnologiju na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti:

2. a) upisan poslijediplomski doktorski studij do 31. listopada 2014. iz interdisciplinarnog područja znanosti, znanstvenog polja biotehnologija u biomedicini, aktivno poznavanje engleskog jezika; prednost: prethodno iskustvo rada u laboratoriju, poznavanje tehnika rekombinantne DNA tehnologije, rad sa stanicama i primarnim kulturama tkiva.

2. b) završen sveučilišni diplomski studij (VSS prema ranije važećim propisima), izvrsno poznavanje engleskog jezika, iskustvo vođenja proračuna projekta i izrade završnih izvješća; prednost: poznavanje osnova kemije.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, potvrda o upisanom poslijediplomskog doktorskom studiju do 31. listopada 2014. (za 2. a)), kopija odgovarajuće diplome (za 2. b)), dokaz o iskustvu vođenja proračuna projekata i izrade završnih izvješća (za 2. b)), motivacijsko pismo (na hrvatskom i engleskom jeziku) u kojemu će istaknuti zadovoljavanje uvjeta prednosti i motivaciju za rad na ovim radnim mjestima, pisma preporuke.

3. za rad na projektu »Stjecanje istraživačke i znanstvene izvrsnosti u funkcionalizaciji biomedicinskih materijala (SIZIF)« za popunu radnog mjesta:

– mladi istraživač – doktorand u Centru za mikro i nano znanosti i tehnologije na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž – 1 izvršitelj);

Uvjeti: upisan poslijediplomski doktorski studij do 31. listopada 2014. iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika, dobro poznavanje engleskog jezika, znanstveni rad s člancima objavljenim u CC časopisima; prednost: prethodno iskustvo rada s UHV analitičkih tehnikama i tehnikama SIMS.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, potvrda o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju do 31. listopada 2014., motivacijsko pismo (na hrvatskom i engleskom jeziku) u kojem će istaknuti zadovoljavanje uvjeta prednosti i motivaciju za rad na ovom radnom mjestu, popis publikacija.

S pristupnicima, za radna mjesta 1. i 2. b) koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja obavit će se razgovor/testiranje o čemu će pristupnici biti obaviješteni najmanje dva dana prije dana održavanja. Smatra se da je kandidat koji se ne odazove pozivu povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Prijave s prilozima podnose se na adresu Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se pristupnik javlja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana za radna mjesta 1., i 2. b) te 30 dana za radna mjesta 2. a) i 3. od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.


 Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, raspisuje
 

N A T J E Č A J
za upis na poslijediplomski doktorski studij
"Medicinska kemija"
u 2015./2016. akademskoj godini

 
Poslijediplomski znanstveni studij "Medicinska kemija" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva (studij: medicine, farmacije, diplomiranih sanitarnih inženjera, veterine) i ostalih srodnih područja (studij-smjer: ekologije, molekularne biologije, kemije, biotehnologije i slično). Nastava se organizira u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“, „Fidelta“ d.o.o. Zagreb i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Broj polaznika utvrđen je nastavnim planom i programom studija.
 
Uz prijavu pristupnik treba priložiti
:
 
1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
3. dokaz o poznavanju stranog jezika
4. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
5. prosjek ocjena diplomskog studija
6. preporuku mentora istraživačkog rada  
7. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike radova)
8. rodni list
9. domovnicu (za hrvatske državljane) ili potvrdu o državljanstvu

 
Školarina za poslijediplomski studij iznosi 15.000,00 kn po godini (za 2 semestra), a za studente u dijelu radnog vremena 8.400,00 kn.
Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji.
Pristupnici koji su priložili važeće prijave podliježu razradbenom postupku u kome se boduje prosjek ocjena (30 maksimalno), preporuka mentora istraživačkog rada (30 maksimalno), dosadašnji istraživački rad i publikacije (20 maksimalno), te provjera motivacije pred Povjerenstvom (20 maksimalno). Kandidati koji ne prilože preporuku mentora u natječajnom postupku, u razredbenom postupku ne mogu dobiti bodove, ali preporuka mentora nije uvjet za upis na studij.
Predavanja će se održavati u Rijeci i Zagrebu. Za vrijeme natječajnog postupka biti će organizirana tribina o organizaciji studija, a datum će biti naknadno objavljen na web stranicama Odjela za biotehnologiju.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti svakodnevno na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, putem e-maila ured@biotech.uniri.hr .
Prijave za upis podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresi: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (II. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za poslijediplomski doktorski studij“.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u javnom glasilu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 

O D L U K U

o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više
 
Dr. sc. Martina Deželjin, pristupnica za izbor u znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
 

Nastupno predavanje održat će se  
 
u ponedjeljak, 18. svibnja 2015. godine u 11,00 sati u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: Invazija i metastaziranje tumora
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1.     Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić – predsjednik
2.     Doc. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car - član
3.     Doc. dr. sc. Igor Jurak – član

Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 

O D L U K U

o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više

Dr. sc. Ivana Ratkaj, pristupnica za izbor u znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.


Nastupno predavanje održat će se  
 
u srijedu, 22. travnja 2015. godine u 10,30 sati
u predavaonici O-268 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: „DNA i proteinski mikročipovi”
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1.     Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednica
2.     Izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić - član
3.     Doc. dr. sc. Igor Jurak – član
4.     Prof. dr. sc. Miljenko Kapović – član
 
pročelnik Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić    
     
Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi


 

O D L U K U

o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent ili više

Dr.sc. Dubravko Jelić, pristupnik za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.


Nastupno predavanje održati će se u ponedjeljak, 2. ožujka 2015. godine u 14,00 sati u predavaonici O-268 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.

Tema nastupnog predavanja je: "Porfirini - novi endogeni makrociklički protuupalni spojevi koji ciljaju protein-protein interakcije"

Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Roberto Antolović - predsjednik povjerenstva

2. Doc.dr.sc. Nela Malatesti - član povjerenstva

3. Doc.dr.sc. Karlo Wittine - član povjerenstva
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ

 
za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i naodgovarajućeradno mjesto asistenta ili poslijedoktoranda (višeg asistenta) (m/ž) u Laboratoriju za hematopoezu  u punom radnom vremenu na određeno vrijeme do 31.8.2016., za interdisciplinarno područje znanosti, polje biotehnologija u biomedicini.
 
PristupnicinanatječajmorajuispunjavatiuvjetepropisaneZakonomoznanstvenojdjelatnostiivisokomobrazovanju(Narodnenovine123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OdlukaUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i101/14 – OdlukaUSRH).
 
Pristupnici na natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

-        motivacijsko pismo,
-        životopis s popisom publikacija,
-        dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju ili dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
-        uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija,
-        sažetak diplomskog i/ili doktorskog rada.
-        dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države,
-        strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.


Prednost pri izboru imat će pristupnici s iskustvom u poznavanju metoda molekularne biologije (kloniranje), Western blottting, mikroskopije, protočne citometrije*, aktivno poznavanje engleskog jezika i visoka informatička pismenost.

*Zadovoljavanje uvjeta prednosti dokazuje se preporukama / potvrdama prethodnih mentora / poslodavaca.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave se predaju osobno ili šalju preporučeno poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.


Rok za prijavu na natječaj je 27.03.2015.

 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 


ODLUKU


o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog
predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač

Dr. sc. Petra Karanikić, pristupnica za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija, održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u naslovno nastavno zvanje predavača na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.


Nastupno predavanje održati će se  

u ponedjeljak, 19. siječnja 2015. godine u 15,00 sati
u predavaonici O-268 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.

Tema nastupnog predavanja je: „Multidisciplinarni pristup intelektualnom vlasništvu”
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1.      Prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednica
2.      Prof.dr.sc. Đuro Jošić – član
3.      Prof.dr.sc. Roberto Antolović – član

Produžuje se rok za prijavu na Natječaj za dodjelu potpora doktorandima Sveučilišta u Rijeci za realizaciju projekata s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva Sveučilišta u 2014./2015. akademskoj godini do 22. siječnja 2014. godine u 12 sati.

Više informacija o Natječaju pronađite OVDJE

 Na temelju odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ


za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu asistent, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, u području biotehničkih znanosti, polju biotehnologije, grana molekularna biotehnologija ili polju prehrambene tehnologije, grana nutricionizam.
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 101/14 – Odluka USRH).

Prijavi na natječaj prilaže se:
1. životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
2. preslika osobne iskaznice
3. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju(preslika)
4. popis znanstvenih i stručnih radovate separate radova relevantnih za izborili ostalu dokumentaciju relevantnu za izbor prema uvjetima Rektorskog zbora,
5. uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija  

Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci , Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (2. kat, soba 205) uz naznaku radnog mjesta na koje se pristupnik natječe.
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave u javnom glasilu. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/14-01/02, URBROJ: 2170-57-01-14-372 od 18. studenoga 2014.) Sveučilište u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ


za dodjelu 10 stipendija stranim studentima preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci koji nisu državljani zemalja članica EU za pokriće troškova života u 2014./2015. ak .g.
Više o natječaju možete saznati ovdje.Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/14-01/02, URBROJ: 2170-57-01-14-372 od 18. studenoga 2014.) Sveučilište u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ


za dodjelu 30 stipendija studentima preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci namijenjenih promicanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja
za pokriće troškova života u 2014./2015. ak. g.
Više o natječaju možete saznati ovdje.


Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/14-01/02, URBROJ: 2170-57-01-14-372 od 18. studenoga 2014.) Sveučilište u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ


za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Rijeci koji studiraju na studijima u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim znanostima te u informacijsko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja za pokriće troškova participacije u 2014./2015. ak. g.
Više o natječaju možete saznati ovdje.Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/14-01/02, URBROJ: 2170-57-01-14-372 od 18. studenoga 2014.) Sveučilište u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ


za dodjelu 10 stipendija stranim studentima preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci koji nisu državljani zemalja članica EU za pokriće troškova života u 2014./2015. ak .g.
Više o natječaju možete saznati ovdje.Na temelju Odluke Vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje
 

NATJEČAJ

 
za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i naradno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, za znanstvena područja biomedicine i zdravstva, područja prirodnih znanosti, polje biologije, područja biotehničkih znanosti polje biotehnologija ili interdisciplinarnog područja znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, na projektu istraživanja razvoja trombocita (voditeljica doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja).
PristupnicinanatječajmorajuispunjavatiuvjetepropisaneZakonomoznanstvenojdjelatnostiivisokomobrazovanju(Narodnenovine123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OdlukaUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i101/14 – OdlukaUSRH).
Pristupnici na natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:
-          prijavu na natječaj
-          motivacijsko pismo
-          životopis s popisom publikacija
-          dvije preporuke prethodnih mentora/poslodavaca
-          preslik osobne iskaznice
-          dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju
-          dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
-          sažetak doktorskog rada.
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Kandidati moraju aktivno poznavati engleski jezik, a prednost pri izboru imat će pristupnici s iskustvom u poznavanju metoda protočne citometrije, kloniranja, Western blottting, mikroskopije.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 


Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

ODLUKU
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više

Dr.sc. Matea Radačić Aumiler, pristupnica za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, granaklinička farmakologija s toksikologijom, održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
Nastupno predavanje održati će se  

u ponedjeljak, 17. studenog 2014. godine u 12,00 sati
u predavaonici O-269 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.

Tema nastupnog predavanja je: “Osnove primjene lijekova u trudnoći i dojenju”
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, predsjednica povjerenstva
 2. Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac, član
 3. Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, članPročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

ODLUKU
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač

 Mr.sig. Dinko Jurjević, pristupnik za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač iz područja tehničkih znanosti, polje sigurnosti, održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u naslovno nastavno zvanje predavača na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 

Nastupno predavanje održati će se  

 u utorak, 11. studenog 2014. godine u 15,15 sati
u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.

Tema nastupnog predavanja je: Osnove procjene rizika i sigurnost za studente”
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1.      Izv. prof.dr.sc. Marta Žuvić Butorac – predsjednica
2.      Doc.dr.sc. Duško Čakara - član
3.      Doc.dr.sc. Nela Malatesti – članPročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 

ODLUKU

 

o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u nastavno zvanje naslovni predavač

Mr. sc. Marina Kukalj Banović, pristupnica za izbor u nastavno zvanje naslovni predavač održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom nastavno zvanje naslovnog predavača na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.

Nastupno predavanje održati će se  

 u utorak, 28. listopada 2014. godine u 8,00 sati
u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.

Tema nastupnog predavanja je: „Razvoj generičkog lijeka”

Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

 1. Prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac
 2. Doc.dr.sc. Mirela Sedić
 3. Doc.dr.sc. Elitza Petkova Markova CarTemeljem Odluke Gradonačelnika Grada Rijeke od 30. rujna 2014. godine (KLASA: 023-01/14-04/92-36, URBROJ: 2170/01-15-00-14-1) Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku godinu 2014./2015.
za učenike i studente prema socijalnim kriterijima

I.

PRAVO SUDJELOVANJA na natječaju za dodjelu stipendija imaju sljedeći učenici i studenti:
- redoviti učenik 2., 3. i 4. razreda srednje škole i
- redoviti student 2., 3. ili više godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija odnosno integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te redoviti student 1. ili 2. godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a)  državljanin je Republike Hrvatske,
b)  ima prebivalište na području Grada Rijeke,
c)  korisnik je prava iz socijalne skrbi što podrazumijeva da je kućanstvo učenika/studenta:
- korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb ili
- korisnik prava iz socijalnog programa Grada po osnovu uvjeta prihoda.
d) postigao je opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja, i to:
- učenik: srednju ocjenu od najmanje 3,5,
- student: srednju ocjenu od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova.

II.

Za školsku/akademsku 2014./2015. godinu dodijeliti će se ukupno dvadeset stipendija i to:
a) učenicima – 14 stipendija
b) studentima – 6 stipendija

III.

Pristupnik Natječaju za dodjelu stipendije zahtjev podnosi na prijavnom obrascu-PRISTUPNICI, a uz nju treba PRILOŽITI:
1.  životopis (napisan na računalu),
2.  presliku osobne iskaznice
3.  dokaz socijalnog statusa:
                 
- presliku rješenja Centra za socijalnu skrb kojim se određuje da je kućanstvo pristupnika korisnik zajamčene minimalne naknade i preslika potvrde o isplati sredstava u prethodnom mjesecu ili
- izjavu da je nositelj kućanstva korisnik prava iz socijalnog programa Grada po osnovu uvjeta prihoda      uz navod OIB-a i broja rješenja Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke,
4. presliku svjedodžbe, odnosno prijepis ocjena koji uključuje i ostvarene ECTS bodove za prethodnu godinu obrazovanja,
5. uvjerenje o upisu u tekuću školsku, odnosno akademsku 2014./2015. godinu,
6. izjavu pristupnika o članovima zajedničkog kućanstva.

IV.

DODATNE BODOVE prilikom rangiranja pristupnik može ostvariti u sljedećim slučajevima:
- pristupnik nema jednog ili oba roditelja – u svrhu dokazivanja prijavi je potrebno priložiti presliku smrtovnice ili rješenja o proglašenju nestalog roditelja umrlim ili rodni list pristupnika,
- pristupnik je izdvojen iz obitelji te se nalazi u domu za nezbrinutu djecu ili u udomiteljskoj obitelji – u svrhu dokazivanja prijavi je potrebno priložiti presliku rješenja Centra za socijalnu skrb
- pristupnik je roditelj – u svrhu dokazivanja prijavi je potrebno priložiti presliku rodnog lista djeteta,
- pristupnik dolazi iz kućanstva s troje ili više djece na redovitom školovanju, odnosno djece predškolske dobi – u svrhu dokazivanja prijavi je potrebno priložiti presliku rodnih listova djece i/ili potvrde o redovitom školovanju djece koja žive u zajedničkom kućanstvu,
- pristupnik ima utvrđeno tjelesno oštećenje organizma od minimalno 70% – u svrhu dokazivanja prijavi je potrebno priložiti presliku rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju tjelesnog oštećenja,
- pristupnik je dijete ili štićenik hrvatskog branitelja Domovinskog rata – u svrhu dokazivanja prijavi je potrebno priložiti presliku rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja ili skrbnika pristupnika.

V.

PRISTUPNICA I OBRASCI ZA POTREBNE IZJAVE mogu se dobiti u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/2 Rijeka, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati, te na web stranicama Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo http://www.rijeka.hr/skolstvo.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokumentacijom primaju se radnim danom, od 8,30 do 15,30 sati u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/2 ili se dostavljaju putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Trpimirova 2.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 

Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi
 

O D L U K U
 
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više
 

Dr.sc. Katja Džepina, pristupnica za izbor u znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.

Nastupno predavanje održati će se

u ponedjeljak, 27. listopada 2014. godine u 13,30 sati
u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.

Tema nastupnog predavanja je:

„Identifikacija organskih aerosola u atmosferi metodama masene spektrometrije”

Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. Prof.dr.sc. Krešimir Pavelić – predsjednik
2. Prof.dr.sc. Đuro Josić - član
3. Prof.dr.sc. Vladimir Mićović – član
L'Oreal ADRIA i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO  raspisuju
 

JAVNI NATJEČAJ
 

za stipendije ''Za žene u znanosti'' za 2015. godinu.

Natječaj je raspisan od 10. listopada i traje do 6. studenog 2014., a na njega se mogu prijaviti znanstvenice koje se nalaze u posljednjoj fazi pripreme doktorske disertacije na području prirodnih znanosti, medicine i zdravstva te biotehničkih znanosti, uključujući i interdisciplinarna područja, te koje imaju manje od 35 godina.
 
Projekt je pod pokroviteljstvom  i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti te Rektorski zbor RH.

Više informacija možete saznati ovdje.Na temelju Obavijesti o rezultatima vrednovanja prijava na natječaj ''Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti'' Hrvatske zaklade za znanost. i Odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor

 

1.     4 (četiri) doktoranda na radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: stručni suradnik) na određeno vrijeme od 2 godine u punom radnom vremenu, na projektima:
a)    "Definiranje uloge cirkadijalnih gena kod bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster", voditeljica doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski - stručni suradnik iz područja prirodnih znanosti, polje kemija.
b)     „Istraživanje uloge optineurina u neuroprotekciji", voditeljica doc. dr. sc. Ivana Munitić - stručni suradnik iz područja biomedicine i zdravstva, područja prirodnih znanosti, polje biologije, područja biotehničkih znanosti polje biotehnologija ili interdisciplinarnog područja znanosti, polje biotehnologija u biomedicini.
c)      „Roles of miRNAs in Herpes simplex virus 1 infection“, voditelj doc. dr. sc. Igor Jurak, stručni suradnik iz područja biomedicine i zdravstva, područja prirodnih znanosti, polje biologije, područja biotehničkih znanosti polje biotehnologija ili interdisciplinarnog područja znanosti, polje biotehnologija u biomedicini.
d)     „Methods for high-throughput glycoproteomic analysis“, voditelj prof. dr. sc. Đuro Josić - stručni suradnik iz područja prirodnih znanosti, polje kemije ili biologijeili interdisciplinarnog područja znanosti, polje biotehnologija u biomedicini.

Pristupnici moraju pored uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13), ispunjavati slijedeće uvjete:
- prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskog studija (min. 3,5)
- aktivno poznavanje engleskog jezika
-prednost kandidatima s prethodnim iskustvom rada u laboratoriju i/ili organizaciji rada u laboratoriju (nije uvjet)
Prijavi na natječaj prilaže se:
- preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija
  u odgovarajućem području (sukladno točkama a), b), c) i d)),
- potvrdu o položenim ispitima na prethodnim razinama studija,
- životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada,
- motivacijsko pismo,
- pisma preporuke,
- preslika osobne iskaznice,
- strani državljani prilažu dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,
- diplomski rad, ukoliko nije javno dostupan
 
Prednost pri izboru imat će pristupnici koji su na prethodnim razinama studija pokazali izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, a isto dokazuju dostavljanjem dokaza o ostvarenim priznanjima, nagradama i sl. za postignutu izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu i druge dokaze o sudjelovanju u znanstveno - istraživačkom radu, popis objavljenih radova i osobnih izlaganja na znanstvenim konferencijama i sl.
Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
 
2.        u naslovna znanstveno-nastavna i nastavna zvanja:                                                    
a)     naslovni predavač iz područja tehničkih znanosti, polje sigurnosti, iz predmeta Sigurnost u radnom i životnom okolišu – 1 djelatnik
b)    naslovni predavač iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija, iz predmeta Intelektualno vlasništvo – 1 djelatnik
c)     docent ili više u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, grana klinička farmakologija s toksikologijom – 1 djelatnik
d)    redoviti profesor u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana organska kemija – 1 djelatnik

Pristupnici na natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13).
Prijavi na natječaj prilaže se:           
-           Životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
-           preslika osobne iskaznice
-           Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju
-           Popis znanstvenih i stručnih radova  te separate radova relevantnih za izbor ili ostalu
            dokumentaciju relevantnu za izbor prema uvjetima Rektorskog zbora
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
 
Sve prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja iz točke 1. i 2. podnose sepoštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (soba 205).
Rok zaprimanja prijava je 30 dana od dana objave u javnom glasilu za sve točke natječaja.    
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Na temelju odluka Odjelskog vijeća od 29.siječnja, 25.travnja i 28.svibnja 2014. , Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor


1. nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor, u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

2. nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju kemije, grana organska kemija,
na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

3. naslovnog predavača iz predmeta Razvoj i registracija lijeka, te voditelja praktične nastave na trećoj godini preddiplomskog studija.

4. nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa.

5. nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa

Pristupnici na sve točke natječaja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 , 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i na njemu utemeljenim propisima.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o akademskom stupnju, prikaz
znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova relevantnih za izbor. Strani državljani prilažu i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina). Popis radova, životopis i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci , Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (2. kat, soba 205) uz naznaku: „Natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje“, „Natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje“ ili „Natječaj za izbor naslovnog predavača“. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave u javnom glasilu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, raspisuje

 

NATJEČAJ
za upis na poslijediplomski doktorski studij
"Medicinska kemija"
u 2014/2015. akademskoj godini

 

Više o natječaju možete pročitati ovdje.


Sveučilište u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 
 
1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent ili više u interdisciplinarnom znanstvenom području, znanstvenom polju biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Odjelu za biotehnologiju
 
Uvjeti:  diplomirani inženjer kemije, završen doktorat iz područja atmosferske kemije, minimalno petogodišnje iskustvo na radu u problematici atmosferske kemije, prednost imaju kandidati s međunarodnim iskustvom i reputacijom
 
           
2.  Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu   
docent u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje matematika, grana geometrija i topologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Odjelu za matematiku
 
 
Pristupnici na obje točke natječaja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 , 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i na njemu utemeljenim propisima.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, presliku osobne iskaznice, dokaz o akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova relevantnih za izbor. Strani državljani prilažu i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Popis radova, životopis i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adrese:
Ad 1) Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
Ad 2) Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
 
 
 

Na temelju odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci raspisuje

                                                              JAVNI NATJEČAJ

 za zapošljavanje na određeno vrijeme:
- projektni administrator - 1 djelatnik


Uvjeti:

- Magistar/magistra ekonomije
- Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima administrativnog vođenja projekata
- Aktivno znanje engleskog i dodatnog stranog jezika
- Razvijene komunikacijske i organizacijske vještine
- Aktivan rad na računalu (MS Office, internet)

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/02), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručni nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.


Prijavi na natječaj prilaže se:

- Životopis s opisom stečenog iskustva u radu
- Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
- Dokaz o poznavanju stranih jezika


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (2. kat, soba 205), uz naznaku: “Natječaj za izbor projektnog administratora”. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u javnom glasilu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, raspisuje
 
                                                                  N A T J E Č A J


za radno mjesto iskusni istraživač na projektu „Methods for high-throughput glycoproteomic analysis (HTP-GlycoMet)“ koji je financiran sredstvima programa Marie Curie Actions – Industry-Acacdemia Partnerships and Pathways (IAPP) na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme do 24 mjeseca.


UVJETI:

 • sukladno propozicijama Marie Curie IAPP natječaja, kandidati na dan zapošljavanja moraju imati doktorat znanosti ili najmanje četiri godine istraživačkog iskustva (u punom radnom vremenu) nakon stjecanja diplome koja bi im formalno omogućila upis na doktorski studij u zemlji stjecanja diplome ili Hrvatskoj (neovisno o tome da li je predviđen doktorat ili ne). U slučaju prekida istraživačke karijere (npr. zbog obiteljskih razloga) navedeno vrijeme se ponovo računa tek po povratku istraživačkoj karijeri..
 • obrazovanje iz područja prirodnih znanosti (kemija ili biokemija)
 • dvije godine iskustva u radu na masenom spektrometru biloških molekula
 • najmanje dva znanstvena rada iz područja proteomike / glikomike
 • iskustvo u pripremi uzoraka za analizu iz područja proteomike / glikoproteomike koji će se evaluirati razgovorom (intervju) – poznavanje metoda: HPLC/UPLC, Western blotting, imunoproteomika.
 • poznavanje bistatičke analize, posebno kvantitativne evaluacije MS/MS rezultata
 • sukladno propozicijama Marie Curie natječaja, kandidati moraju zadovoljiti pravilo trans-nacionalne mobilnosti, koje glasi: na dan zasnivanja radnog odnosa mora vrijediti da kandidat nije boravio/la ili radio/la u Hrvatskoj više od 12 mjeseci u 3 godine neposredno prije zapošljavanja. Pritom se kraći boravci u Hrvatskoj, poput godišnjih odmora ili službenih putovanja, ne uzimaju u obzir.
 • kandidati mogu biti bilo koje nacionalnosti
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • visoka informatička pismenost
 • probni rad 6 mjeseci


Pristupnici na natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju: pismo zamolbe (motivacijsko pismo), životopis s popisom publikacija, tri preporuka prethodnih mentora/poslodavaca, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti ili preslika diplome o završenom studiju. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova, N.N. 116/3).

Rok za podnošenje prijava je 24.01.2014. Prijave se podnose e-mailom na kontakt adresu nrankovic@uniri.hr
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 


    
                                              Experienced researcher (m/f)                                                                                                           

 
University of Rijeka Department of Biotechnology Rijeka / Croatia is seeking a highly motivated person for the positions of experienced researcher on the project:
“Methods for high-throughput glycoproteomic analysis (HTP-GlycoMet)” which has been accepted for funding by the FP7 programme Marie Curie Actions – Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP).


Number of employees sought: 1

Contract duration:up to 24 months, including 6-month probationary period

Closing date for applications:  24th January 2014

Place of work: Department of Biotechnology University of Rijeka, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, Croatia;

Required qualifications according to Marie Curie IAPP rules:

 • at the time of recruitment candidat must be in the possesion of a doctoral degree or have at least four years of full-time equivalent research experience after obtaining the degree which formally allowed them to embark on a doctorate in the country in which the degree was obtained or in the country of the host institution (Croatia, Germany) to which they are recruited (irrespective of whether a doctorate was envisaged or not). If a researcher is taken a break from their research career (e.g. for familiy reasons), then the clock is stopped and only starts again once they resume their research career.
 • at the time of recruitment by the host organisation, researchers must not have resided or carried out their mainactivity (work, studies, etc.) in the country of their host organisation (Croatia, Germany) for more than 12 months in the 3 years immediately prior to their recruitment.
 • candidate of any nationality are eligible to apply.

 
Required qualifications and other conditions:

 • PhD or Master of Science in biochemistry or chemistry
 • experience in working in mass spectromentry of biological molecules for at least 2 years
 • at least two scietific papers in the field of proteomics / glycomics
 • experience in th preparation of samples for analysis in the field of proteomics / glycoproteomics, which will  be evaluated by interview – knowledge of methods: HPLC/UPLC, western blotting, immuno proteomics
 • knowledge of bistatics analyzes, especially in the quantitative evaluation of MS/MS results
 • fluency in English language
 • advanced IT skills


Required documentation:

 • Letter of application (motivation letter)
 • CV with a list of publications
 • Three recomendations of previous mentors / employers
 • Copy (scan) of the PhD certificate, if applicable


Project abstract:


The main aim of the HTP-GlycoMet proposal is to develop technologies, which will enable high-throughput analysis of glycosylation of individual proteins from body fluids and cell membranes and apply them to understand some key processes in immunity and infections. Glycan analysis is extremely demanding from both the technological and the conceptual aspect and (beside one study performed by partners in this proposal) large-scale studies of glycosylation of individual proteins have not been attempted previously. However, by successfully combining complementary expertise in the (i) production of specialised monolithic chromatographic tools for high-throughput fractionation of complex biological fluids, (ii) purification of proteins from body fluids and membrane proteins, (iii) high-throughput glycomic analysis by use of chromatography and multiplexed capillary gel electrophoresis and (iv) expertise in the field of viral immunology the consortium aims to achieve significant progress in this direction. All partners in this consortium (coming from the University of Rijeka, Faculty of Medicine of the University of Rijeka, Croatia, Genos Zagreb, Croatia, Bia Separations Ajdovščina, Slovenia, Max Planck Society, Magdeburg, Germany) are recognized leaders who have already made significant progress beyond the state of the art in their respective fields. Through the HTP-GlycoMet project they will organise secondments to capitalize on synergistic effects of this interdisciplinary and transnational collaboration. The recruited researcher will work on optimisation of existing and development of novel sample preparation methods for hig-throughput proteomics and glycomics analyses.

 
How to apply: Please submit your application to nrankovic@uniri.hr
 
 
 Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems iz Magdeburga, Njemačka raspisuje natječaj za
 
                                                         Iskusnog istraživača (m/ž)
 
na projektu „Methods for high-throughput glycoproteomic analysis (HTP-GlycoMet)“ koji je financiran sredstvima programa Marie Curie Actions – Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP).

Više o natječaju možete pročitati na stranicama instituta:
 
http://www.mpi-magdeburg.mpg.de/1940089/job_full_offer_7651077
 

Na temelju odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ za izbor
 

stručnog suradnika za vođenje EU projekata – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 48 mjeseci

 
Opis radnog mjesta:
-          Cjelovita administrativna i organizacijska podrška provedbi međunarodnog projekta u uskoj
           suradnji sa koordinatorom projekta i cijelim projektnim timom
-          Održavanje učinkovite komunikacija sa međunarodnim projektnim partnerima
-          Praćenje napretka projekta prema zadanim rokovima, ciljevima, proračunu i vremenskim
           tablicama, osiguravajući postizanje učinkovitog i djelotvornog financijskog upravljanja
-          Razvrstavanje rezultata
-          Priprema dokumentacije i izrada financijskih i provedbenih izvješća
-          Organizacija i koordinacija projektnih sastanaka, radionica, konferencija i vođenje logistike
 
Uvjeti:
-          Magistar/magistrica struke društvenog usmjerenja
-          Najmanje 2 godine radnog iskustva na provođenju EU projekata
-          Aktivno znanje engleskog jezika
-          Razvijene komunikacijske i organizacijske vještine
-          Aktivan rad na računalu (MS Office)

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/02), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručni nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Prijavi na natječaj prilaže se:

-          Životopis s opisom stečenog iskustva u radu na poslovima vezanim za EU projekte
-          Potvrda o državljanstvu
-          Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi
-          Dokaz o radnom iskustvu na provođenju EU projekata

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme i vezano je uz trajanje projekta FP7-PEOPLE-2012-IAPP HTP- GlycoMet.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (2. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za izbor stručnog suradnika za vođenje EU projekata“. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u javnom glasilu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 

 


Na temelju odluke Odjelskog vijeća , Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci raspisujeJAVNI NATJEČAJ za izbor
 

1. nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, trajno, u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju kemije, znanstvena grana kemija i biokemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.
2. dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent ili više : 1 djelatnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju kemije, grana organska kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 djelatnik u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini

Pristupnici na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.

Prijavi na natječaj prilaže se:

- Životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
- Potvrda o državljanstvu
- Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju
- Popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor

Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci , Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (2. kat, soba 205) uz naznaku: „Natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje“ . Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u javnom glasilu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Nastupno predavanje dr.sc.Davor Margetić


Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi

 
O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više

 
Dr.sc. Davor Margetić, pristupnik za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno predavanje u svezi s  izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
Nastupno predavanje održati će se 
                                                                                                          

u srijedu, 19. lipnja 2013. godine u 12,00 sati
u predavaonici O-268 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2

Tema nastupnog predavanja je:

Host-guest interakcije bisporfirinskih sustava“

 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc.Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednica povjerenstva,
2. prof. dr. sc.  Đuro Josić – član,
3. prof.dr.sc. Miljenko Kapović - članNatječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij "Medicinska kemija"

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, raspisuje
 

N A T J E Č A J
za upis na poslijediplomski doktorski studij
"Medicinska kemija"
u 2013/2014. akademskoj godini

 

Poslijediplomski znanstveni studij "Medicinska Kemija" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva (studij: medicine, farmacije, diplomiranih sanitarnih inženjera, veterine) i ostalih srodnih područja (studij-smjer: biologije, ekologije, molekularne biologije, kemije, biotehnologije i slično). Nastava se organizira u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“, „Galapagos istraživačkim centrom“ d.o.o. Zagreb i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci. Broj polaznika utvrđen je nastavnim planom i programom studija.


Uz prijavu pristupnik treba priložiti:

1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
3. dokaz o poznavanju stranog jezika
4. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
5. prosjek ocjena dodiplomskog studija
6. preporuku mentora istraživačkog rada
7. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike radova)
8. rodni list
9. domovnicu (za hrvatske državljane) ili potvrdu o državljanstvu


Školarina za poslijediplomski studij iznosi 15.000,00 kn po godini (za 2 semestra), a za studente u dijelu radnog vremena 8.400,00 kn.

Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji.

Pristupnici koji su priložili važeće prijave podliježu razradbenom postupku u kome se boduje prosjek ocjena (30 maksimalno), preporuka mentora istraživačkog rada (30 maksimalno), dosadašnji istraživački rad i publikacije (20 maksimalno), te provjera motivacije pred Povjerenstvom (20 maksimalno). Kandidati koji ne prilože preporuku mentora u natječajnom postupku, u razredbenom postupku ne mogu dobiti bodove, ali preporuka mentora je uvjet za upis na studij.

Postoji mogućnost stipendiranja studija. Predavanja će se održavati u Rijeci i Zagrebu. Za vrijeme natječajnog postupka biti će organizirane tribine i susret s mentorima u Rijeci i Zagrebu, a datum tribina biti će naknadno objavljen na web stranicama Odjela za biotehnologiju.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti svakodnevno na Sveučilištu u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, putem e-maila ured@biotech.uniri.hr .

Prijave za upis podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresi: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (II. kat, soba 205), uz naznaku: „Natječaj za poslijediplomski doktorski studij“.
 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u javnom glasilu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
Javni poziv za kandiranje u Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci

 
 

 
Pozivamo cijenjene sveučilišne nastavnike da se kandidiraju u Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci u mandatnom razdoblju 2013. - 2016. godine.
 
Postupak kandidiranja otvoren je od dana objave javnog poziva do zaključno 27. svibnja 2013. godine.

 
Kandidat za izbor u Povjerenstvo dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
-          kratak životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada
-          izjavu o prihvaćanju kandidature
 
na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
(za Povjerenstvo za izdavačku djelatnost)

 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost brine za razvitak izdavačke djelatnosti na Sveučilištu te u skladu s time koordinira i usmjerava izdavačku djelatnost Sveučilišta i njegovih sastavnica.
 
Povjerenstvo je stručno tijelo Senata Sveučilišta koje broji ukupno 7 (sedam) članova, što uključuje jednog predstavnika Sveučilišne knjižnice i jednog predstavnika Naklade. Preostalih pet članova Povjerenstva imenuje na razdoblje od 2 (dvije) godine Senat Sveučilišta na prijedlog Rektora Sveučilišta tako da ravnomjerno predstavljaju znanstvena područja na Sveučilištu: 1) biomedicinu i zdravstvo, 2) humanističke i društvene znanosti, 3) biotehničke, prirodne znanosti, 4) tehničke znanosti te 5) umjetničko područje.
 
Povjerenstvo radi na sjednicama kojima predsjedava predsjednik Povjerenstva kojeg između sebe biraju imenovani članovi Povjerenstva. Povjerenstvo može donositi odluke ako je na sjednici prisutna većina svih njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Povjerenstva.
 
Djelokrug rada Povjerenstva je sljedeći:
a)    Predlaže Senatu Plan izdavačke djelatnosti s prijedlogom sufinanciranja Izdanja Sveučilišta, u skladu s kriterijima sufinanciranja i odobrenim ukupnim iznosom za sufinanciranje iz zajedničkih sredstava proračuna Sveučilišta i financiranje rada Povjerenstva;
b)      Na temelju usvojenog Plana izdavačke djelatnosti donosi Odluku o odobrenju prijavljenog izdanja kao Izdanja Sveučilišta;
c)      Provodi postupak pribavljanja dodatnih recenzija;
d)     Prati provođenje pojedinačnih izdavačkih projekata sadržanih u Planu izdavačke djelatnosti na temelju izvješća Sveučilišta i njegovih sastavnica i podataka o objavljenim izdanjima u skupnom katalogu Sveučilišta u Rijeci;
e)     Propisuje sadržaj Izvješća o provedbi pojedinačnog izdavačkog projekta iz točke e) ovog stavka koje mu je dužan podnijeti svaki izdavač Izdanja Sveučilišta iz članka 4. ovoga Pravilnika.

 

Nastupno predavanje dr.sc. Vedrana Montana


Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 
 


O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više

Dr.sc. Vedrana Montana, pristupnik za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u  interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno  predavanje u svezi s izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent ili više na Odjelu za  biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 Nastupno predavanje održat će se  
 
u ponedjeljak, 17. lipnja 2013. godine u 10,00 sati
u predavaonici O-268 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: „Vezikularna sekrecija iz normalnih i malignih glija stanica”
 
 
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednica povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Roberto Antolović – član,
3. prof. dr. sc. Pero Lučin - član.


 


Nastupno predavanje dr.sc. Dr.sc. Radovan Fuchs


Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 
 


O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više

Dr.sc. Radovan Fuchs, pristupnik za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u  interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno  predavanje u svezi s izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent ili više na Odjelu za  biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 Nastupno predavanje održat će se  
 
u ponedjeljak, 06. svibnja 2013. godine u 11.00 sati
u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: "Povijest toksikologije"
 
 
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednica povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Roberto Antolović – član,
3. doc. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić - član.Nastupno predavanje dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak


Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 
 


O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više

Dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, pristupnik za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u  interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno  predavanje u svezi s izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent ili više na Odjelu za  biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.Nastupno predavanje održat će se  
 
u ponedjeljak, 06. svibnja 2013. godine u 12.30 sati
u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: "Organofosforni spojevi - od pesticida do bojnih otrova"
 
 
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednica povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Roberto Antolović – član,
3. doc. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić - član.

 

Nastupno predavanje dr.sc. Davor Želježić


Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 
 


O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više

Dr.sc. Davor Želježić, pristupnik za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u  interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno  predavanje u svezi s izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent ili više na Odjelu za  biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.


Nastupno predavanje održat će se  
 
u ponedjeljak, 13. svibnja 2013. godine u 11,00 sati
u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: "Principi primjene testova genotoksičnosti u procjeni  karcinogenog potencijala kemijskih spojeva"
 
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednica povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Roberto Antolović – član,
3. doc. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić - član.
 


Nastupno predavanje dr.sc. Vladimir Parpura

 

Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 
O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više
 
Dr. sc. Vladimir Parpura, pristupnik za izbor u znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, održat će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
 
Nastupno predavanje održat će se  
 
u utorak, 26. ožujka 2013. godine u 11,15 sati
u predavaonici O-030 Odjela za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: "Neurobiology at the interface with nanotechnology : vignettes from the laboratory"
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavelić - predsjednik povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Roberto Antolović – član,
3. prof. dr. sc. Stipan Jonjić – član.

U Rijeci, 13. ožujka 2013.
 
pročelnik Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić   
Natječaj za mobilnost studenata, nastavnog i administrativno-tehničkog osoblja
 

u ak. god 2013./'14. u okviru Erasmusa (Program cjeloživotnog učenja)
 
 
Detaljnije informacije o natječaju: www.uniri.hr (pod rubrikom Međunarodna suradnja, Erasmus)

Rok za prijavu: 3. svibnja 2013.Natječaj za mobilnost studenata radi studijskog boravka u zimskom semestru ili cijeloj akademskoj godini 2013./'14.


Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse u akademskoj godini 2013./'14.


Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje za mobilnost u akademskoj godini 2013./2014.Kontakt osobe za dodatne upite:
 
Maša Šašinka, Erasmus koordinator
Marijana Tomić, zamjenica Erasmus koordinatora
 
Služba za međunarodnu suradnju
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, HR-51000 Rijeka
Tel: 051 406 528
E-mail: masa@uniri.hr, mtomic@uniri.hrNa temelju odluke odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju održane 11. veljače 2013. i odluke odjelskog vijeća Odjela za fiziku održane 18. veljače 2013., Sveučilište u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent ili više u  interdisciplinarnom  području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 2. za izbor jednog nastavnika u naslovnom trajnom znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje fizika, grana Atomska i molekulska fizika na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

 
Pristupnici na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04,174/04 i 46/07, 45/09 i 63/11), odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.


Prijavi na natječaj prilaže se:

-          Životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
-          Dokaz o državljanstvu (preslika)
-          Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju
-          Popis znanstvenih i stručnih radova  te separate radova relevantnih za izbor

Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na sljedeće adrese poštom (preporučeno) ili osobno:

·         Ad 1. i Ad. 2. Sveučilište u Rijeci , Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka (2. kat, soba 205) uz naznaku: „Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje“ ili „Natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje“.
·         Ad 3. Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka uz naznaku „Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.Nastupno predavanje dr.sc. Marko Jovanović

Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 
O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više
 
Dr. sc. Marko Jovanović, pristupnik za izbor u znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, održat će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
 
Nastupno predavanje održat će se  
 
u četvrtak, 07. veljače 2013. godine u 11,00 sati
u predavaonici O-030 Odjela za fiziku, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: „Masena spektrometrija i njena primjena u proteomici
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Jasminka Giacometti - predsjednik povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Đuro Josić – član,
3. prof. dr. sc. Roberto Antolović  – član.
 
 
pročelnik Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić   Nastupno predavanje dr.sc. Igor Jurak

Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 
O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više
 
Dr. sc. Igor Jurak, pristupnik za izbor u znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, održat će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
 
Nastupno predavanje održat će se  
 
u srijedu, 13. veljače 2013. godine u 12,00 sati
u predavaonici O-030 Odjela za fiziku, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: „mi RNA i virusi
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavelić - predsjednik povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Pero Lučin – član,
3. prof. dr. sc. Stipan Jonjić – član.

U Rijeci, 23. siječnja 2013.
 
pročelnik Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić   Nastupno predavanje dr.sc. Antonija Jurak Begonja

Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 
O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više
 
Dr. sc. Antonija Jurak Begonja, pristupnica za izbor u znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, održat će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
 
Nastupno predavanje održat će se  
 
u srijedu, 13. veljače 2013. godine u 11,00 sati
u predavaonici O-030 Odjela za fiziku, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: „Razvojni put trombocita
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavelić - predsjednik povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Pero Lučin – član,
3. prof. dr. sc. Stipan Jonjić – član.

U Rijeci, 23. siječnja 2013.
 
pročelnik Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić   


Nastupno predavanje dr.sc. Ivana Munitić

Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 
O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više
 
Dr. sc. Ivana Munitić, pristupnica za izbor u znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, održat će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
 
Nastupno predavanje održat će se  
 
u ponedjeljak, 07. siječnja 2013. godine u 09,30 sati
u predavaonici O-030 Odjela za fiziku, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: „Genetska manipulacija NF-kB puta
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavelić - predsjednik povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Pero Lučin – član,
3. prof. dr. sc. Miljenko Kapović – član.

U Rijeci, 13. prosinca 2012.
 
pročelnik Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić   
Natječaj za dodjelu državnih stipendija za 2013. godinu

Rok: 19. prosinca 2012.
 

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11), članka 9. stavka 1. Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (Narodne novine, broj 151/02), članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje

 

NATJEČAJ
za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu

 

I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

A - za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija;

D-1 - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, djeci poginulih, umrlih i nestalih osoba pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona;

E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja i

P - studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.
 

II. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu.

III. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija javnih visokih učilišta i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu te upute za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovu sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Prijave se podnose počevši od 19. studenoga 2012. godine do zaključno 19. prosinca 2012. godine.

Pravo prijave na natječaj nemaju:

 • studenti koji imaju zaostajanje tijekom studija;
 • studenti završne godine studija koji nisu završili studijski program sukladno propisanom trajanju (apsolventi); 
 • studenti ''razlikovne'' godine studija;
 • studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2012./2013.;
 • studenti koji već primaju državnu stipendiju;
 • studenti privatnih visokih učilišta.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje nije ovjerilo matično visoko učilište, kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

Dokumenti:

Natječaj

Pravila i kriterije

Uputa za studente

Obrazac A

Obrazac D-1

Obrazac E

Obrazac P

Natječaj Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Temeljem članka 4. Pravilnika o postupku dodjele stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima, Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond), raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2012/2013.

Tekst natječaja


Obrazac B


Obrazac C
Natječaji Zaklade Sveučilišta
 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci raspisala je dva natječaja:
 


Prijave i prateća dokumentacija se dostavljaju putem Zakladinog e-sustava prijava (www.zaklada.uniri.hr/epp) i zemaljskom poštom, a rok za podnošenje prijava je 8. prosinca 2012. godine (zaključena prijava i datum poštanskog žiga).


U slučaju nejasnoća i dodatnih upita, obratite se putem e-maila:   zaklada@uniri.hr

 
Natječaj za izbor u naslovno zvanje docent ili više

Na temelju odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ za izbor
 
pet nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07, odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.
 
Prijavi na natječaj prilaže se:
-          Životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada
-          Potvrda o državljanstvu
-          Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju
-          Popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:
Sveučilište u Rijeci 
Odjel za biotehnologiju
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka
(2. kat, soba 205) uz naznaku: „Natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje“.


Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u javnom glasilu.  
Nepotpune i nepravovremen prijave neće se razmatrati.
Natječaji Zaklade Sveučilišta

Zaklada Sveučilišta u Rijeci raspisala je dva natječaja:

Prijave i prateća dokumentacija se dostavljaju putem Zakladinog e-sustava prijava (www.zaklada.uniri.hr/epp) i zemaljskom poštom, a rok za podnošenje prijava je 8. prosinca 2012. godine (zaključena prijava i datum poštanskog žiga).

U slučaju nejasnoća i dodatnih upita, obratite se putem e-maila:   zaklada@uniri.hrStudentski kredit

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2012./2013.Nastupno predavanje dr.sc. Miranda Mladinić Pejatović


Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 
O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više
 
Dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pristupnica za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
 
Nastupno predavanje održati će se  
 
u ponedjeljak, 05. studenog 2012. godine u 13,00 sati
u predavaonici O-029 Odjela za fiziku, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: „Mikroglija stanice - unutrašnji imunološki sustav mozga
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednik povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Krešimir Pavelić – član,
3. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača – član.
(doc.dr.sc. Sandra Kraljević Pavelić – rezervni član)
 
pročelnik Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić    


Nastupno predavanje dr.sc. Željko Svedružić


Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci donosi 

 
O D L U K U
o terminu održavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent ili više
 
Dr.sc. Željko Svedružić, pristupnik za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docent ili više u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini održati će nastupno predavanje u svezi s prvim izborom u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili više na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.
 
 
Nastupno predavanje održati će se  
 
u srijedu, 07. studenog 2012. godine u 12,00 sati
u predavaonici O-029 Odjela za fiziku, Radmile Matejčić 2.
                                  
Tema nastupnog predavanja je: Molekularno modeliranje i informatičke metode u biomedicinskim znanostima
 
Nastupno predavanje ocjenjuje Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
1. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednik povjerenstva,
2. doc. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić – član,
3. prof. dr. sc. Miljenko Kapović – član.
(prof.dr.sc. Jasminka Giacometti – rezervni član)
 
pročelnik Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić      Ispravak natječaja za izbor
Objava: 14.06.2012.

U natječaju objavljenom 8. veljače 2012. godine u „Narodnim novinama“, „Novom listu“ i na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci mijenja se:
-          Ispravlja se točka 1. na način da se  riječi „iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljnih medicinskih znanosti“ zamjenjuju riječima „u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje biotehnologija u biomedicini“,
-          Ispravlja se točka 3. na način da se  riječi „u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija“ zamjenjuju riječima „u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje biotehnologija u biomedicini“,
-          Ispravlja se točka 4. na način da se  riječi „iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja biologija, grana biokemija i molekularna biologija“ zamjenjuju riječima „u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje biotehnologija u biomedicini“,
-          Ispravlja se točka 5. na način da se  riječi „iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja biologija, grana biokemija i molekularna biologija“ zamjenjuju riječima „u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje biotehnologija u biomedicini“,
-          Ispravlja se točka 6. na način da se  riječi „iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja biologija, grana biokemija i molekularna biologija“ zamjenjuju riječima „u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje biotehnologija u biomedicini“,
-          Ispravlja se točka 7. na način da se  riječi „znanstvenom području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija“ zamjenjuju riječima „u interdisciplinarnom znanstvenom području, polje biotehnologija u biomedicini“ i Uvjeti navedeni pod Ad 7  na način da se riječi „iskustvo u istraživanjima iz područja atmosferske kemije“ zamjenjuju riječima „iskustvo iz područja imunologije“.
 
U ostalom dijelu tekst natječaja ostaje isti.
Prijave za ispravak javnog natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave ispravka natječaja.

Na temelju odluke Odjelskog vijeća, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci raspisuje

 
Javni natječaj za izbor

 
1. jednognastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u interdisciplinarnom znanstvenom području, znanstveno polje biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom,
2.  jednognastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent izznanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja temeljnih medicinskih znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom,
3. jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent na projektu „Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre“ (broj 335-0000000-0221), voditelj znanstvenog projekta prof. dr. sc. Jasminka Giacometti; radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Pristupnici na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna zvanja trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci. Prijavi na natječaj prilaže se: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, znanstvenom stupnju i znanstvenom zvanju, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor.

 
Pristupnici na natječaj za izbor u suradnička zvanja pored uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

-     završeni sveučilišni diplomski studij kemije - grana analitička kemija,
-     završeni sveučilišni diplomski studij kemije - grana biokemija,
-     završeni sveučilišni diplomski studij kemijskog inženjerstva,
-     završeni sveučilišni diplomski studij kemije Ekoinženjerstva
-     završeni sveučilišni diplomski studij kemije Primijenjene kemije,
-     završeni sveučilišni diplomski studij kemije biotehnologije,
-     aktivno poznavanje engleskog jezika,
-     aktivno poznavanje drugog stranog jezika (prioritet njemački jezik),
-     prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju veći od 4,0 ili uspješnost pristupnika da se nalazi među 10% najboljih diplomiranih studenata generacije ili se nalazi među 10 najboljih ako je broj manji od 100.


Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju, uvjerenje o prosjeku ocjena završenog studija (min. 4,0) ili potvrdnicu visokog učilišta kojom se potvrđuje da izabrani pristupnik spada u 10% najboljih diplomiranih studenata u generaciji ili se nalazi među 10 najboljih ako je broj manji od 100, te svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor).    

 
Svi pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u javnom glasilu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka (II. kat, soba 3).

Odjel za biotehnologiju pokreće postupak za izbor pročelnika
Objava: 05.04.2012.

Na temelju odredaba Pravilnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-09/09-01/06, Ur.broj: 2170-57-01-09-7) od 28. svibnja 2009. godine, Odjelsko vijeće Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci na sjednici održanoj 5. travnja 2012. godine donosi
  
O D L U K U
o pokretanju postupka za izbor pročelnika i
imenovanju Povjerenstva za izbor pročelnika Odjela za biotehnologiju
 
Pokreće se postupak izbora pročelnika Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.  
Postupak izbora pročelnika Odjela za biotehnologiju provesti će tročlano Povjerenstvo imenovano od strane Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – predsjednik,
2.    prof. dr. sc. Đuro Josić – član,
3.    prof. dr. sc. Roberto Antolović – član.
Kandidati za pročelnika dužni su, u roku od 15 dana od dana imenovanja Povjerenstva, uz prijavu i životopis podnijeti i vlastiti program rada za svoj pročelnički mandat. Program rada treba biti usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlog povjerenstvo će odbaciti. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
pročelnik Odjela za biotehnologiju
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić      
                               


 
 
 
.