Ustroj

Odjel se sastoji iz 2 zavoda, 14 laboratorija, 2 katedre i ureda pročelnika.


Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu
Predstojnica Zavoda - izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić

Laboratorij za visokoprotočne analize
                
Laboratorij za sistemsku biomedicinu i genomiku
           
Laboratorij za humanu genetiku i reprodukciju
           
Laboratorij za biokemiju i prijenos signala
             

Laboratorij za staničnu biologiju
            
Laboratorij za genetiku ponašanja
            

Laboratorij za molekularnu neurobiologiju
              
Laboratorij za molekularnu virologiju
             
Laboratorij za hematopoezu
               
Laboratorij za molekularnu imunologiju 
               
 
Zavod za medicinsku kemiju

Predstojnik Zavoda - doc. dr. sc. Daniela Kalafatović
 
Laboratorij za analitičku biotehnologiju i proteomiku
            
Laboratorij za organsku kemiju i kemiju čvrstog stanja
             
Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku
             
Laboratorij za fizikalnu kemiju
             


Katedra za nastavu na engleskom jeziku
Voditelj Katedre - doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw

Katedra za nastavu na doktorskom studiju
Voditeljica Katedre - doc. dr. sc. Jelena Ban

 

ČLANOVI ODJELSKOG VIJEĆA

  
 1. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pročelnica Odjela
 2. izv. prof. dr. sc. Ivana Ratkaj, zamjenica pročelnice Odjela
 3. doc. dr. sc. Željka Maglica, zamjenica pročelnice Odjela
 4. prof. dr. sc. Jasminka Giacometti
 5. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
 6. prof. dr. sc. Marina Ćetković Cvrlje
 7. prof. dr. sc. Dean Marković
 8. izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 9. izv.prof. dr. sc. Igor Jurak
 10. izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
 11. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 12. izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
 13. doc. dr. sc. Jelena Ban
 14. doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw
 15. doc. dr. sc. Duško Čakara
 16. doc. dr. sc. Ivan Gudelj
 17. doc. dr. sc. Daniela Kalafatović
 18. doc. dr. sc. Petra Karanikić
 19. doc. dr. sc. Željka Minić
 20. doc. dr. sc. Jurica Novak
 21. doc. dr. sc. Christian Reynolds
 22. doc. dr. sc. Željko Svedružić
 23. dr. sc. Marin Dominović

Predstavnici suradnika: 

24. dr. sc. Lara Saftić Martinović
25. Robert Kolman


Predstavnik zaposlenika:

26. Eda Jardas

 
Predstavnici studenata:


27. Ante Maslać – preddiplomski studij / zamjenica: Sara Patačko
28. Sara Moržan – preddiplomski studij / zamjenica: Jana Culej
29. Lana Par – preddiplomski studij / zamjenica: Marcela Finek
30. Rafaela Pokrajac - diplomski studij / zamjenik: Sabino Sepčić
31. Bobana Samardžija – poslijediplomski studij 


 
 
.