Djelatnici


Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju - 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2 
Tel. +385 51 584 550

e-mail:
ured@biotech.uniri.hr 


                                             
   Redoviti profesori u trajnom zvanju

1. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ECTS koordinator
andjelka@biotech.uniri.hr  584 571
2. dr. sc. Krešimir Pavelić  pavelic@biotech.uniri.hr  584 568
3. dr. sc. Đuro Josić djosic@biotech.uniri.hr 584 560

 

Redoviti profesori
 
4. dr. sc. Jasminka Giacometti jgiacometti@biotech.uniri.hr 584 557

 

                                                              Izvanredni profesori

5. dr. sc.Sandra Kraljević Pavelić sandrakp@biotech.uniri.hr  584 569 
6. dr. sc. Dean Marković dean.markovic@uniri.hr 584 816
7. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović mirandamp@uniri.hr 584 567
8. dr. sc. Mirela Sedić msedic@biotech.uniri.hr  584 574
9. dr. sc. Marta Žuvić 
v.d. pročelnice Odjela za biotehnologiju
 marta.zuvic@uniri.hr 584 815

 
Docenti
 
10. dr. sc. Rozi Andretić-Waldowski randretic@biotech.uniri.hr  584 553
11. dr. sc. Jelena Ban jelena.ban@biotech.uniri.hr 584 576
12 dr. sc. Nicholas Bradshaw nicholas.b@biotech.uniri.hr 584 587
13. dr. sc. Duško Čakara dcakara@biotech.uniri.hr  584 555
14. dr. sc. Katja Džepina katja.dzepina@biotech.uniri.hr 584 588
15. dr. sc. Kristina Grabušić kristina.grabusic@biotech.uniri.hr 584 577 
16. dr. sc. Marko Haramija marko.haramija@biotech.uniri.hr  584 561
17. dr. sc. Igor Jurak igor.jurak@biotech.uniri.hr 584 580
18. dr. sc. Antonija Jurak Begonja ajbegonja@biotech.uniri.hr 584 581
19. dr. sc. Petra Karanikić pkaranikic@uniri.hr 265 969
20 dr. sc. Željka Maglica zeljka.maglica@uniri.hr   584 556
21. dr. sc. Nela Malatesti nela.malatesti@biotech.uniri.hr 584 585
22. dr. sc. Mladenka Malenica Staver mladenkams@biotech.uniri.hr 584 564
23. dr. sc. Ivana Munitić ivana.munitic@uniri.hr 584 579
24. dr. sc. Elitza Petkova Markova-Car elitza@biotech.uniri.hr 584 566
25. dr. sc. Ivana Ratkaj iratkaj@biotech.uniri.hr 584 572
26. dr. sc. Željko Svedružić zeljko.svedruzic@uniri.hr  584 575 
27. dr. sc. Karlo Wittine karlo.wittine@biotech.uniri.hr 584 587

                                         
                                                    Poslijedoktorandi

28. dr. sc. Maja Cokarić Brdovčak maja.cokaric@biotech.uniri.hr 584 595
29. dr. sc. Sanja Dević Pavlić sanja.devic@biotech.uniri.hr 584 584
30. dr. sc. Marin Dominović marin.dominovic@biotech.uniri.hr  584 576
31. dr. sc. Marko Klobučar mklobucar@biotech.uniri.hr 584 562
32. dr. sc. Tamara Martinović tamara.martinovic@biotech.uniri.hr 584 573


                                                        Asistenti

33. Ivana Bertović, mag.biotech.in med.    ibertovic@biotech.uniri.hr 584 563
34. Petra Grbčić, mag.pharm.inv. petra.grbcic@biotech.uniri.hr  
35. Anja Harej, mag.biotech.in med. aharej@uniri.hr 584 584
36. Andrea Markovinović, mag.pharm.inv. amarkovinovic@biotech.uniri.hr 584 563
37. Marina Matešić marina.matesic@biotech.uniri.hr 584 563
38. dr.sc. Željka Peršurić zpersuric@biotech.uniri.hr 584 573
39. Antonela Petrović antonela.petrovic@biotech.uniri.hr 584 563
40. Miroslav Puškarić   miroslav.puskaric@biotech.uniri.hr  
41. Dina Rešetar, dipl.ing. dina.resetar@biotech.uniri.hr 584 573
42. Ivana Tomljanović, mag. pharm. inv. ivana.tomljanovic1@biotech.uniri.hr  
43. Andreja Zubković  azubkovic@uniri.hr 584 563


Nenastavno osoblje
 
43. Željana Mikovčić
Voditelj ureda pročelnika
zeljana.mikovcic@uniri.hr  584 578
44. Daira Mejak
Ured pročelnika
daira.mejak@biotech.uniri.hr  584 550
45. Azemina Eminović,
mag.med.lab.dijagn.
aeminovic@biotech.uniri.hr 584 559
46. Adelina Pahljinamed.lab.ing.
Viši laborant
adelina.barukcic@uniri.hr  
47. Dragica Dumić
Tehnički suradnik
dragica.dumic@uniri.hr 584 589
48. Anita Malnar
Tehničar
amalnar@biotech.uniri.hr 584 593

Član Senata Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić
Član Savjeta Sveučilišta u Rijeci:  izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Članovi Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, doc. dr. sc. Igor Jurak
Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac.
Članovi Povjerenstva za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac, doc. dr. sc. Petra Karanikić
Član Stručnog vijeća za internacionalizaciju i projekte: izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Željka Maglica
Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija: doc. dr. sc. Nela Malatesti
Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja: prof. dr. sc.Jasminka Giacometti
Član Povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, doc. dr. sc. Nela Malatesti
ECTS koordinator Odjela za biotehnologiju: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ISVU koordinator Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver
Erasmus koordinator Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car
Koordinator za mađunarodnu suradnju Odjela za biotehnologiju: izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
Koordinator za postupak prijave i upisa studijskih programa: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Koordinator za studente s invaliditetom: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Korodinator za STEM stipendije Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Petra Karanikić
Koordinator za Smart X kartice djelatnika: Daira Mejak
Ovlaštenici zaštite na radu i zaštite od požara: doc. dr. sc. Duško Čakara
Povjerenik za gospodaranje otpadom na Sveučilištu u Rijeci: Azemina Eminović, mag.med.lab.dijagn.  
Predstavnici studenata u Odjelskom vijeću: Ana Bura, Maja Krištafor, Pegi Pavletić, Nikolina Prtenjača, Iris Car, Lara Saftić

  
 
Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za biotehnologiju
  1.   Doc. dr. sc. Željka Maglica, predstavnica nastavnika; voditeljica Odbora za kvalitetu
  2.   Izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, predstavnica uprave; član
  3.   Doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver, predstavnica nastavnika; član
  4.   Mr. sc. Paula Žurga, predstavnica poslodavaca (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije); član
  5.   Pegi Pavletić, predstavnica studenata; član


Etičko povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:
 1. Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 2. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača
 3. Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat
 4. Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
 5. Barbara Radovani, studentica

Povjerenstvo za nastavu:
  1.  Doc. dr. sc Nela Malatesti, predsjednica
  2..  Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić, član
  3.  Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, čan
  4.  Doc. dr. sc. Elitza Markova Car, član
  5.  Doc. dr. sc Željka Maglica, član
  6.  Doc. dr. sc. Ivana Munitić, član
  7.  Dr. sc. Sanja Dević Pavlić, član
  8.  Dr. sc. Marin Dominović, član
  9.  Marko Rubinić, predstavnik studenata

Povjerenstvo za poslijediplomski studij:
 1. Doc. dr. sc. Igor Jurak - predsjednik povjerenstva
 2. Doc. dr. sc. Jelena Ban
 3. Doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 4. Doc. dr. sc. Ivana Munitić
 5. Doc. dr. sc. Karlo Wittine
 
Povjerenstvo za diplomske i završne radove:
 1. Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednica povjerenstva
 2. Doc. dr. sc. Kristina Grabušić
 3. Doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja

Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja i izvannastavnih aktivnosti:
  1. Prof. dr. sc. Jasminka Giacometti, predsjednica povjerenstva
  2. Dr. sc. Sanja Dević Pavlić
  3. Dr. sc. Marin Dominović
  4. Pegi Pavletić, predstavnica studenata
  
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i projekte:
   
        1. Izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, predsjednica
        2. Izv. prof. dr. sc. Dean Marković
        3. Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
        4. Prof. dr. sc. Đuro Josić
        5. Doc. dr. sc. Duško Čakara
        6. Doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
        7. Doc. dr. sc. Ivana Munitić
        8. Doc. dr. sc. Igor Jurak

Povjerenenstvo za ERASMUS mobilnost:
 
       1. Doc. dr. sc. Elitza Markova Car, predsjednica
       2. Doc. dr. sc. Katja Džepina
       3. Doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw
       4. Doc. dr. sc. Jelena Ban
       5. Doc. dr. sc. Karlo Wittine

Studentski zbor Odjela za biotehnologiju
predstavnici diplomskih studija:
 1. Ana Bura - predsjednica; zamjenica Beti Zaharija
 2. Iris Car; zamjenica Matea Rob
 3. Nikolina Prtenjača; zamjenik Dario Matulja
Predstavnice preddiplomskog studija:
 1. Maja Krištafor; zamjenica Lea Biličić
 2. Pegi Pavletić; zamjenica Melanie Tepuš
 Predstavnici poslijediplomskog studija:
 1. Martina Mušković, zamjenica Ticijana Padovan
 2. Zrinko Baričević, zamjenica Antonela Petrović
Studentska pravobraniteljica Odjela za biotehnologiju:
 1. Beti Zaharija

Stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

         1.  doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednik povjerenstva; doc. dr. sc. Karlo Wittine - zamjenik
         2.  izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović -  član; doc. dr. sc. Željka Maglica - zamjenik
         3. Pegi Pavletić – član;  Valentina Štimac - zamjenik 

Žalbeno stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

        1. prof. dr. sc. Roberto Antolović – predsjednik povjerenstva; doc. dr. sc. Nela Malatesti - zamjenik
        2. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj -  član; doc. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car - zamjenik
        3. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić -  član; izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić Butorac - zamjenik
        4. doc. dr. sc. Mirela Sedić -  član; doc. dr. sc. Igor Jurak - zamjenik