Djelatnici


Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju - 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2 
Tel. +385 51 584 550

e-mail:
ured@biotech.uniri.hr 


                                             
   Redoviti profesori u trajnom zvanju

1. dr. sc. Jasminka Giacometti jgiacometti@biotech.uniri.hr 584 557
2. dr. sc. Đuro Josić djosic@biotech.uniri.hr 584 560
3. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ECTS koordinator
andjelka@biotech.uniri.hr  584 571

Redoviti profesori
 
4. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
pročelnica Odjela za biotehnologiju
mirandamp@uniri.hr 584 551
584 567

 

                                                              Izvanredni profesori

 
5. dr. sc. Igor Jurak igor.jurak@biotech.uniri.hr 584 580
6. dr. sc.Sandra Kraljević Pavelić sandrakp@biotech.uniri.hr  584 569 
7. dr. sc. Nela Malatesti nela.malatesti@biotech.uniri.hr 584 585
8. dr. sc. Elitza Markova Car elitza@biotech.uniri.hr 584 566
9. dr. sc. Dean Marković dean.markovic@uniri.hr 584 816
10. dr. sc. Ivana Munitić ivana.munitic@uniri.hr 584 579
11. dr. sc. Mirela Sedić msedic@biotech.uniri.hr  584 574
12. dr. sc. Marta Žuvić   marta.zuvic@uniri.hr 584 815

 
Docenti
 
13. dr. sc. Rozi Andretić-Waldowski randretic@biotech.uniri.hr  584 553
14. dr. sc. Jelena Ban jelena.ban@biotech.uniri.hr 584 576
15. dr. sc. Nicholas Bradshaw nicholas.b@biotech.uniri.hr 584 587
16. dr. sc. Duško Čakara dcakara@biotech.uniri.hr  584 555
17. dr. sc. Katja Džepina katja.dzepina@biotech.uniri.hr 584 588
18. dr. sc. Kristina Grabušić kristina.grabusic@biotech.uniri.hr 584 577 
19. dr. sc. Antonija Jurak Begonja ajbegonja@biotech.uniri.hr 584 581
20. dr. sc. Petra Karanikić pkaranikic@uniri.hr 584 583
21 dr. sc. Željka Maglica zeljka.maglica@uniri.hr   584 556
22. dr. sc. Mladenka Malenica Staver mladenkams@biotech.uniri.hr 584 564
23. dr. sc. Ivana Ratkaj iratkaj@biotech.uniri.hr 584 572
24. dr. sc. Željko Svedružić zeljko.svedruzic@uniri.hr  584 575 
25. dr. sc. Karlo Wittine karlo.wittine@biotech.uniri.hr 584 587

                                         
                                                    Poslijedoktorandi

26. dr. sc. Sanja Dević Pavlić sanja.devic@biotech.uniri.hr 584 584
27. dr. sc. Marin Dominović marin.dominovic@biotech.uniri.hr  584 576
28. dr. sc. Ana Filošević ana.filosevic@biotech.uniri.hr 584 598
29. dr. sc. Marko Klobučar mklobucar@biotech.uniri.hr 584 562
30. dr. sc. Tamara Martinović tamara.martinovic@biotech.uniri.hr 584 573


                                                        Asistenti

31. Zrinko Baričević, mag.biotech.in med. zrinko.baricevic@biotech.uniri.hr  
32. Ivana Bertović, mag.biotech.in med. ibertovic@biotech.uniri.hr 584 563
33. Ana Bura, mag.biotech.in med. ana.bura@biotech.uniri.hr 584 591
34. Iris Car, mag. biotech. in med.   iris.car@biotech.uniri.hr  
35. Petra Grbčić, mag.pharm.inv. petra.grbcic@biotech.uniri.hr 584 584
36. Anja Harej, mag.biotech.in med. aharej@uniri.hr 584 584
37. Marina Matešić, mag. san. ing. marina.matesic@biotech.uniri.hr 584 563
38. Dario Matulja, mag. med. chem   dario.matulja@biotech.uniri.hr  
39. dr.sc. Željka Peršurić zpersuric@biotech.uniri.hr 584 573
40. Antonela Petrović, mag.biotech.in med. antonela.petrovic@biotech.uniri.hr 584 563
41. Nikolina Prtenjača, mag.biotech.in med nikolina.prtenjaca@biotech.uniri.hr  
42. Miroslav Puškarić,  miroslav.puskaric@biotech.uniri.hr  
43. Dina Rešetar Maslov, dipl.ing. dina.resetar@biotech.uniri.hr 584 573
44. Franka Rigo, mag.biotech.in med franka.rigo@biotech.uniri.hr  
45. Ivana Tomljanović, mag. pharm. inv. ivana.tomljanovic1@biotech.uniri.hr 584 563
46. Andreja Zubković, mag.biotech.in med. azubkovic@uniri.hr 584 563


Nenastavno osoblje
 
47. Željana Mikovčić
Voditelj ureda pročelnika
zeljana.mikovcic@uniri.hr  584 578
48. Daira Mejak
Ured pročelnika
daira.mejak@biotech.uniri.hr  584 550
49. Azemina Eminović,
mag.med.lab.dijagn.
aeminovic@biotech.uniri.hr 584 559
50. Adelina Pahljinamed.lab.ing.
Viši laborant
adelina.barukcic@uniri.hr  
51. Dragica Dumić
Tehnički suradnik
dragica.dumic@uniri.hr  
52. Anita Malnar
Tehničar
amalnar@biotech.uniri.hr  

Član Senata Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić
Član Savjeta Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Članovi Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci:  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, izv. prof. dr. sc. Igor Jurak
Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić.
Članovi Povjerenstva za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, doc. dr. sc. Petra Karanikić
Član Stručnog vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i projekte: izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić, zamjenik: doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Željka Maglica
Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija: izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja: prof. dr. sc.Jasminka Giacometti
Član Povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
ECTS koordinator Odjela za biotehnologiju: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ISVU koordinator Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Željka Maglica, Daira Mejak
Erasmus koordinator Odjela za biotehnologiju: izv. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car
Koordinator za mađunarodnu suradnju Odjela za biotehnologiju: izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
Koordinator za postupak prijave i upisa studijskih programa: doc. dr. sc. Željka Maglica, Daira Mejak
Koordinator za studente s invaliditetom: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Korodinator za STEM stipendije Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Petra Karanikić
Koordinator za Smart X kartice djelatnika: Daira Mejak
Ovlaštenici zaštite na radu i zaštite od požara: doc. dr. sc. Duško Čakara
Povjerenik za gospodaranje otpadom na Sveučilištu u Rijeci: Azemina Eminović, mag.med.lab.dijagn.  
Predstavnici studenata u Odjelskom vijeću: Zrinko Baričević, Sabino Sepčić, Dorotea Neuberg, Marko Rubinić, Sara Sušanj

  
 
Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za biotehnologiju
  1.   Doc. dr. sc. Željka Maglica, predstavnica nastavnika; voditeljica Odbora za kvalitetu
  2.   Izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, predstavnica uprave; član
  3.   Mr. sc. Paula Žurga, predstavnica poslodavaca (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije); član
  4. Daira Mejak, predstavnik administrativnog osoblja, član
  5.   Pegi Pavletić, predstavnica studenata; član


Etičko povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:
 1. Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 2. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača
 3. Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat
 4. Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
 5. Barbara Radovani, studentica

Povjerenstvo za nastavu:
  1.  Izv. prof. dr. sc Nela Malatesti, predsjednica
  2..  Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić, član
  3.  Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, čan
  4.  Izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car, član
  5.  Doc. dr. sc Željka Maglica, član
  6.  Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić, član
  7.  Dr. sc. Sanja Dević Pavlić, član
  8.  Dr. sc. Marin Dominović, član
  9.  Dr. sc. Tamara Martinović, član
  10.  Marko Rubinić, predstavnik studenata

Povjerenstvo za poslijediplomski studij:
 1. Izv. prof. dr. sc. Igor Jurak - predsjednik povjerenstva
 2. Doc. dr. sc. Jelena Ban
 3. Doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
 5. Doc. dr. sc. Karlo Wittine
 
Povjerenstvo za diplomske i završne radove:
 1. Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednica povjerenstva
 2. Doc. dr. sc. Kristina Grabušić
 3. Doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja

Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja i izvannastavnih aktivnosti:
  1. Prof. dr. sc. Jasminka Giacometti, predsjednica povjerenstva
  2. Dr. sc. Sanja Dević Pavlić
  3. Dr. sc. Marin Dominović
  4. Pegi Pavletić, predstavnica studenata
  
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i projekte:
   
        1. Izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, predsjednica
        2. Izv. prof. dr. sc. Dean Marković
        3. Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
        4. Prof. dr. sc. Đuro Josić
        5. Doc. dr. sc. Duško Čakara
        6. Doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
        7. Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
        8. Izv. prof. dr. sc. Igor Jurak

Povjerenenstvo za ERASMUS mobilnost:
 
       1. Izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car, predsjednica
       2. Doc. dr. sc. Katja Džepina
       3. Doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw
       4. Doc. dr. sc. Jelena Ban
       5. Doc. dr. sc. Karlo Wittine

Predsjednik Studentskog zbora Odjela za biotehnologiju: Marko Rubinić; zamjenica Sara Sušanj

Predstavnica u skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci: Pegi Pavletić
zamjenica: Petra Škibola

Stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

         1.  doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednik povjerenstva; doc. dr. sc. Karlo Wittine - zamjenik
         2.  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović -  član; doc. dr. sc. Željka Maglica - zamjenik
         3. Pegi Pavletić – član;  Valentina Štimac - zamjenik 

Žalbeno stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

        1. prof. dr. sc. Roberto Antolović – predsjednik povjerenstva; doc. dr. sc. Nela Malatesti - zamjenik
        2. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj -  član; izv. prof. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car - zamjenik
        3. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić -  član; izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić Butorac - zamjenik
        4. izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić -  član; izv. prof. dr. sc. Igor Jurak - zamjenik